VÝSLEDKY LÉČBY MULTIFORMNÍHO GLIOBLASTOMU DIAGNOSTIKOVANÉHO V LETECH 2008–2012 VE FAKULTNÍ NEMOCNICI HRADEC KRÁLOVÉ

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: zhoubné nádory mozku a CNS

Téma: XVI. Nádory nervového systému

Číslo abstraktu: 086

Autoři: MUDr. Zuzana Pleskačová (Mačingová); prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.; MUDr. Michael Bartoš; MUDr. Vladimir Hobza, Ph.D.; MUDr. Petra Malá

Východiska:

Multiformní glioblastom je nejčastější a nejagresivnější primární mozkový nádor dospělých. Prognóza pacientů bývá nepříznivá, což dokládá skutečnost, že mortalita se blíží samotné incidenci. V posledních 20 letech došlo k obrovskému pokroku v operační i následné onkologické léčbě. Nové léčebné metody přinesly zlepšení přežití u menší podskupiny pacientů s glioblastomem.

Soubor pacientů a metody:

Pro zhodnocení léčebných výsledků a specifikaci parametrů, které vedou ke zlepšení přežívání, jsme provedli retrospektivní analýzu souboru nemocných, kteří měli v období od ledna 2008 do listopadu 2012 diagnostikovaný a histologicky potvrzený multiformní glioblastom. Porovnali jsme parametry nemocných s radikální léčbou (neurochirurgický zákrok, radioterapií s konkomitantní chemoterapií temozolomidem s následným záměrem podání šesti cyklů chemoterapie temozolomidem) se souborem nemocných, u kterých nebylo možné léčbu realizovat radikálně. Hodnotili jsme rozsah resekce, velikost rezidua, hematologickou toxicitu, přítomnost epilepsie, tromboembolické příhody a chemoprofylaxi cotrimoxazolem ve vztahu k celkovému přežití. Dále jsme hodnotili přínos dalších léčebných metod (paliativní chemoterapie, biologické léčby, nových léčebných preparátů) a jejich toxicitu.

Výsledky:

Do souboru bylo zařazeno celkem 144 pacientů. Medián věku byl 61 let, ve složení 54 % mužů a 46 % žen. V době hodnocení souboru žije 7 pacientů. Medián OS celého souboru byl 7,9 měsíců. Radikální léčbu podstoupilo 59 pacientů, medián OS byl 12,5 měsíců, 17 pacientů v dané skupině podstoupilo makroskopicky radikální resekci, která prodloužila jejich medián OS na 17,5 měsíců. Neradikální léčbu podstoupilo 85 pacientů, medián OS byl 5 měsíců, v případě, že pacienti po neurochirurgickém zákroku podstoupili samostatnou radioterapii v dávce 60 Gy, byl medián OS prodloužen na 9 měsíců. Další výstupy budou předmětem přednášky.

Závěr:

Performance status, rozsah resekce, věk a možnost podstoupit radikální léčbu významně ovlivňují přežití pacientů s glioblastomem. Naše výsledky se ukázaly komparabilní s publikovanými daty a slouží k lepší orientaci při volbě léčebné strategie.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014