VÝSLEDKY LÉČEBNÉ A DISPENZARIZAČNÍ STRATEGIE U PACIENTŮ S PRIMÁRNÍM  GLIOBLASTOMA MULTIFORME WHO GR. IV. V NEURO-ONKOCENTRU OLOMOUC. ZMĚNILO ZAŘAZENÍ CYTOGENETICKÉHO A MOLEKULÁRNĚ GENETICKÉ VYŠETŘENÍ DO STANDARDNÍHO PROFILOVÁNÍ GBM NAŠI LÉČEBNOU STRATEGII?

Konference: 2015 XXII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: zhoubné nádory mozku a CNS

Téma: Varia

Číslo abstraktu: 08

Autoři: MUDr. Ondřej Kalita, Ph.D.; prof. MUDr. Lumír Hrabálek, Ph.D.; Doc. MUDr. Miroslav Vaverka, CSc.; MUDr. Miloslava Zlevorová; RNDr. Radek Trojanec, Ph.D.; doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.; Mgr. Magdalena Houdová Megová ; MUDr. Lucie Tučková

Úvod:

Glioblastoma Multiforme WHO grade IV. (GBM) tvoří cca 50-60 % nově diagnostikovaných primárních nádorů mozku u dospělých. U přes pokroky v chirurgické a onkologické léčbě jsou výsledky léčby GBM stále málo povzbudivé. Kromě rozvoje operačních technik umožňující bezpečnější a radikálnější resekci a principů cílené (šetrnější, ale účinnější) terapie v onkologické léčbě, byla pozornost zaměřena na lepší pochopení biologické podstaty GBM. V současnosti je GBM dle cytogenetického a molekulárně genetického podkladu rozdělen do několika podskupin, zatím však odrazu výsledků odrazit v klinické praxi. Záměrem našeho sdělení je celkové zhodnocení strategie léčby GBM ve FN Olomouc a dále její změny po zavedení cytogenetické a molekulárně genetické analýzy jako rutinního vyšetření u všech primárních nádorů CNS.

Metodika:

Prospektivně byly sbírány informace o chirurgické terapii, vývoji klinického stavu nemocného, výsledcích MRI a PET/CT FLT, o výsledcích histologického, molekulárně genetického (MGMT) a cytogenetického (IDH, 9p21, 1p36, 19q13, PTEN, p53, MDM2, EGFR, RB1, BCR) vyšetření u pacientů léčených ve FN Olomouc s dg. primárního GBM od 1. 7. 2006 do 30. 6. 2014. Minimální follow-up byl 12 měsíců.

Výsledky:

 Během 82 měsíců bylo možno získat data u 214 pacientů s primárním GBM. Biopsii mělo 56 a resekci 158 pacientů. U pacientů s resekcí byl medián přežívání: 6,1 měsíců; 2leté přežívání: 8,2 %, 3 leté přežívání: 1,9 %. U pacientů s biopsií byl medián přežívání: 2,9 měsíce; 2leté i 3leté přežívání: 0 %; do 3 měsíců od operace zemřelo 51,8 % a pacienti mají 2,5krát větší riziko úmrtí. Solo radioterapii mělo 75 pacientů (medián přežívání: 5 měsíců). Radioterapie + chemoterapii mělo 63 pacientů (medián přežívání: 13,6 měsíců). Medián přežití Resekce + Radioterapie: 5,5 měsíců- Medián přežití Resekce + Chemo-Radioterapie: 14,4 měsíců. Pacienti s mutovanou IDH přežívají mnohem delší dobu (25,26 měsíců vs 8,48 měsíců); pacienti s metylací MGMT přežívali nepatrně déle, ale ne signifikantně; pacienti s delecí či amplifikací 22q přežívali kratší dobu; pacienti s amplifikací CEP11 přežívali delší dobu; pacienti s amplifikací CCND1 přežívali delší dobu; pacienti s delecí 10p11.1 měli 1.5x vyšší riziko úmrtí; pacienti s delecí PTEN přežívali kratší dobu. Výsledky dalších vyšetření a jejich vztah k léčebné strategii a výsledků léčby budou dále diskutovány.

Závěr:

Na základě našich výsledků má maximálně radikální, bezpečná resekce pozitivní efekt na přežívání pacientů s primárním GBM a je nezbytnou podmínkou pro pozitivní efekt následné onkologické terapie. Záměrem resekce GBM je cytoredukce, redukce nitrolební hypertenze, redukce dávek kortikoidů, poškození interakcí mezi populacemi nádorových buněk uvnitř a samozřejmě zajištění histologické diagnózy. Výsledky molekulárně genetického a cytotogenického vyšetření neovlivní strategii primární resekce nádoru. Tyto výsledky jsou využitelné při plánovaní onkologické terapie, či plánované resekce recidivy.

Práce je z části podpořena grantem IGA Ministerstva zdravotnictví České republiky č. NT13581-4/2012(86-91).

Datum přednesení příspěvku: 17. 10. 2015