VÝSLEDKY MINIINVAZIVNÍCH RESEKCÍ PRO ADENOKARCINOM JÍCNU

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: XVII. Nádory jícnu a žaludku

Číslo abstraktu: XVII/314

Autoři: doc. MUDr. Vladimír Procházka, Ph.D.; prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.; MUDr. Tomáš Grolich; MUDr. Zdeněk Pavlovský

Úvod:  

Dlouhodobou snahou jícnové chirurgie je snižování pooperační plicní a anastomotické morbidity a letality při zachování adekvátní radikality výkonu pro dosažení maximální prognózy. Jednou z cest je využití torakoskopie v pronační poloze. Obsahem sdělení je rozbor výsledků této metody na našem pracovišti.

Metodika:

Retrospektivní analýze byla podrobena skupina pacientů po miniinvazivní torakoskopické ezofagektomii v pronační poloze selektované na základě definitivní histologické diagnózy - adenokarcinomu. Sledovány byly peroperační parametry, krátkodobá i dlouhodobá morbidita a celkové přežití.

Výsledky:

V období 2012-2015 jsme na Chirurgické klinice provedli 33 miniivazivních resekcí jícnu, z toho 25 pro adenokarcinom. Medián délky operace byl 5 hod, pooperační hospitalizace 18 dní, anastomotická komplikace ve formě krční píštěle byla pozorována u čtyř pacientů, z toho reoperace nebyla nutná, jeden pacient byl úspěšně reoperován pro chylotorax. Umělá plicní ventilace byla po operaci nutná u dvou pacientů, konzervativně léčený plicní infekt se vyskytl u třech pacientů. Medián celkové přežití byl 30 měsíců.

Závěr:

Morbidita a letalita torakoskopické ezofagektomie v pronační poloze na naší klinice odpovídá současným výsledkům pracovišť využívajícím miniinvazivní postupy. Přes přísnou selekci pacientů k radikální resekci a častému využití neadjuvantní léčby je prognóza pacientů se vstupně pokročilejším onemocněním nedále nepříznivá.

Datum přednesení příspěvku: 29. 4. 2016