VÝSLEDKY OTEVŘENÉ A ROBOTICKÉ RADIKÁLNÍ PROSTATEKTOMIE V LÉČBĚ LOKALIZOVANÉHO A LOKÁLNĚ POKROČILÉHO KARCINOMU PROSTATY. SOUBOR 1 500 PACIENTŮ

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: XXV. Uroonkologie

Číslo abstraktu: XXV/71

Autoři: doc. MUDr. Jan Doležel, Ph.D.; MUDr. Marcela Vagundová; MUDr. Michal Staník; MUDr. Azat Chamzin, CSc.; MUDr. Ivo Čapák; MUDr. Eva Lžičařová; MUDr. Václav Vagunda, Ph.D.; RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.; Ing. Radka Černá; Mgr. Barbora Říhová, Ph.D.

Roboticky asistovaná (systémem da Vinci®) laparoskopická radikální prostatektomie (RoRP), případně doplněná pánevní lymfadenktomií (PLE), se v posledním de­setiletí stala rozšířenou metodou léčby klinicky lokalizovaného a lokálně pokročilého karcinomu prostaty. V hospodářsky vyspělých zemích do značné míry vytla­čila otevřenou retropubickou (ORP), případně laparoskopickou radikální prostatektomii, aniž by před tím byla v kontrolovaných studiích prokázána její přednost ve smyslu posouzení perioperačních komplikací, onkologických a funkčních výsledků a provedena nákladová analýza. V ČR, kde bylo od roku 2005 instalováno sedm systémů da Vinci®, dosud studie srovnávající otevřenou a robotickou prostatektomii uskutečněna nebyla.

Metoda:

Srovnávací retrospektivní/prospektivní analýza souboru 515 pacientů po ORP operovaných v Masarykově onkologickém ústavu a 1 000 pacientů po RoRP operovaných v Nemocnici sv. Zdislavy, Mostiště. Analýza mohla být uzavřena u 1 376 pacientů. Hodnocené para­metry: kvalita operace (operační čas, krevní ztráty, šetření nervově-cév- ních erektilních svazků, PLE), pooperační komplikace (standardizovaně dle Claviena-Dindo), histopatologické vyšetření (standardizovaně dle ISUP 2011), onkologické výsledky (chirurgické okraje, pětileté přežívání bez biochemické recidivy), funkční výsledky (kontinence moči - spotřeba vložek, erekce - dotazník IIEF-5), kvalita života (modifikovaný dotazník QLQ - C30), náklady na léčbu.

Statistická analýza:

Popis spojitých para­metrů mediánem s 5. a 95. percentilem a průměrem se směrodatnou od­chylkou. Statistická významnost rozdílu ve spojitých proměnných mezi typy operací stanovena Mann-Whitneyovým testem. Popis kategoriálních parametrů absolutní a relativní četnosti a statistická významnost rozdílů mezi typy operací hodnocena Fisherovým exaktním testem. Hodnocení významnosti rozdílů mezi parametry před a po operaci Wilcoxonovým párovým testem. Hladina významnosti a = 0,05.

Výsledky a závěr:

ORP a RoRP (vč. PLE) jsou srovnatelné metody. RoRP usnadňuje operace obéz­ních. Nepotvrdilo se, že RoPLE je méně efektivní než OPLE. RoRP vedla ve srovnání s ORP k: menšímu krvácení, nižšímu výskytu pooperačních kom­plikací, kratší hospitalizaci, lepším onkologickým výsledkům (nižší výskyt extenzivně pozitivních chirurgických okrajů, prodloužení pětiletého pře­žívání bez biochemické recidivy), menším nákladům na inkontinenční po­můcky a ke zvýšení nákladů cca o 33 000,- Kč/1 případ. 

Datum přednesení příspěvku: 28. 4. 2016