Výsledky pilotního projektu sběru dat o screeningových kolonoskopiích.

Konference: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR

Téma: Onkologická informatika a Národní onkologický registr

Číslo abstraktu: 120

Autoři: doc. MUDr. Štěpán Suchánek; RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.; Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.; plk. prof.MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.

Screening kolorektálního karcinomu (KRK) má v České republice dlouholetou tradici. Národní program screeningu KRK, zahájený v roce 2000, byl založen na vstupním guajakovém testu na okultní krvácení do stolice (TOKS) nabízeném asymptomatickým jedincům starším 50 let. V případě pozitivity TOKS byla indikována kolonoskopie. Od roku 2006 je program evaluován na základě individuálních dat. Začátkem roku 2009 došlo k úpravě designu programu zavedením primární screeningové kolonoskopie jako metody volby.

Sledované údaje (demografické ukazatele, charakteristika kolonoskopických vyšetření, event. TOKS, podrobné údaje v případě diagnózy kolorektální neoplázie) o jedincích, u kterých bylo provedeno kolonoskopických vyšetření - primární screeningová kolonoskopie (u jedinců starších 55 let) a screeningová kolonoskopie (u jedinců starších 50 let, z indikace pozitivity TOKS) byly zadávány pomocí on-line internetové aplikace dostupné na webovém prohlížeči a následně analyzovány. Záznamy byly poskytnuty z 214 pracovišť digestivní endoskopie ze všech regionů České republiky.

V letech 2006-2009 bylo do registru zaznamenáno 26 662 screeningových kolonoskopií a 837 primárních screeningových kolonoskopií (od počátku roku 2009). Průměrný věk jedinců byl 63 let, je podobný u mužů a žen, obě pohlaví jsou zastoupena podobně. Během sledovaného období bylo diagnostikováno 8332 klientů s adenomovým polypem (30,3% vyšetřených klientů) a 1499 klientů s karcinomem (5,5% vyšetřených klientů). Komplikace při diagnostickém výkonu činily 0,04% (perforace), při endoskopické polypektomii 0,09% (perforace) a 0,90% (krvácení). Podíl totálních kolonoskopií byl pozorován v rozsahu 85-95%, snižoval se s věkem a byl poněkud menší u žen. Detekce adenomových polypů i karcinomů byla častější s vyšším věkem klientů a byla výrazně vyšší u mužů, což odpovídá prevalenci onemocnění. Celkový podíl detekovaných pokročilých adenomů byl 49%. Podíl pokročilých stadií (regionální nebo generalizované onemocnění) detekovaných kolorektálních karcinomů byl 22%.

Systém pro datový monitoring screeningových kolonoskopií umožňuje díky podrobným diagnostickým záznamům kvalitní vyhodnocení a řízení programu screeningu kolorektálního karcinomu.

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2010