Výsledky reoperací pro relaps kolorektálního karcinomu

Konference: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: Kolorektální karcinom - Pokroky v diagnostice a léčbě

Číslo abstraktu: 094

Autoři: doc.MUDr. Ludmila Lipská, Ph.D.; doc. MUDr. Vladimír Visokai, PhD.; P. Bergmann; as. MUDr. Miroslav Levý, Ph.D., MBA; M. Trubač; V. Martinů

Abstrakt
Pooperační sledování pacientů s kolorektálním karcinomem (KRCa) má včas zachytit relaps onemocnění a umožnit tak zvýšit jeho resekabilitu. Na chirurgické klinice 1. LF UK a FTNsP Praha je zaveden a uplatňován systém dlouhodobého sledováni pacientů po operaci pro kolorektální karcinom. V období 1992-2005 bylo pro KRCa na klinice radikálně operováno 716 nemocných, z evidence jsme ztratili 85 a dále bylo sledováno 631 nemocných. Ze sledovaných 631 pacientů byl u 122, tj.v 19,3 % prokázán relaps onemocnění a k reoperaci jsme indikovali 74 pacientů. Radikální R0 resekce byla provedena u 43 nemocných. V tomto souboru a při tomto systému sledování je resekabilita relapsu 35,2 %. Přínos pooperačního sledování je často diskutován, zejména jeho finanční nákladnost. Z našich výsledků však vyplývá, že čím jsou lepší výsledky primární operace, tím jsou vyšší náklady na záchyt relapsu a že s intenzivitou follow up narůstá resekabilita relapsů a dle některých studií, i přežití. Aktivní přístup vyhledávání relapsu kolorektálního karcinomu v systém dlouhodobého pooperačního sledování umožňuje jeho včasný záchyt s možností radikální léčby.

Úvod
Kolorektální karcinom je na rozdíl od jiných karcinomů zažívacího traktu chirurgicky ovlivnitelný i ve fázi relapsu. Včasný záchyt relapsu zvyšuje pravděpodobnost kurativní resekce. Systém sledování pacienta má umožnit včasnou detekci recidivy onemocnění v asymptomatickém stadiu.

Metodika
V předkládaném souboru bylo sledováno 631 pacientů. V letech 1992-2005 bylo na naší klinice operována 1090 nemocných s kolorektálním karcinomem a u 716 byla provedena radikální operace. Z dalšího sledování se ztratilo 85 pacientů.
Dispenzarizace nemocných probíhá v rámci dispenzární poradny na Chirurgické klinice 1. LF UK a FTNsP v režimu uvedeném v tabulce č. 1.Ze souboru byli vyřazeni pacienti, kteří nebyli na kontrole v poradně déle než jeden rok, po 10 letech od operace déle než dva roky a o nichž se nepodařilo zjistit dostatečné informace dotazem u onkologa nebo praktického lékaře. Recidiva v průběhu pooperačního sledování jsme potvrdili buď biopticky nebo CT, resp. PET/CT vyšetřením.
Při indikaci k reoperaci velmi úzce spolupracujeme s onkology a u relapsů kombinujeme onkologickou léčbu s chirurgickou.

Výsledky
Výsledky sledování a reoperací jsou uvedeny v tabulce 2.Medián sledování 14,5 měsíců od operace recidivy. Pooperační mortalita po operaci recidivy s kurativním záměrem v souboru je 0 %.
V uvedeném souboru 631 sledovaných po potenciálně kurativní operaci byla u 74 nemocných stanovena diagnóza relapsu onemocnění a u 43 pacientů jsme provedli radikální R0 resekci, tzn. že pro 6,8 % nemocných byl follow up přínosem. „Vedlejším efektem“ tohoto sledování bylo nalezení asymptomatického duplicitního nádorového onemocnění u 32 ze 631 sledovaných, což je 5,07 %.

Diskuze:
Při systému sledování a chirurgických principech, které jsou na naší klinice praktikovány je resekabilita diagnostikovaných relapsů onemocnění 35 %, což je v porovnání se světovou literaturou velmi dobře srovnatelná hodnota. V domácí literatuře jsme údaje k porovnání nenalezli. Tab. 3.Tabulka č. 3 Resekabilita relapsu při intenzivním follow-up ve světové literatuře

Jak vyplývá ze systematického přehledového článku autorů z Toronta[5], je statisticky významný rozdíl v dlouhodobém přežití ve prospěch intenzivního follow up režimu.

Závěr
Operabilita relapsu onemocnění kolorektálním karcinomem po primárně radikální operaci je závislá jednak na včasném záchytu a jednak na dostatečné zkušenosti chirurga. Operace jak lokálních, tak vzdálených recidiv vyžadují často značnou chirurgickou agresivitu, ale při respektování celkového stavu pacienta a dodržování onkochirurgických principů při odstranění nádoru lze docílit nízkou pooperační mortalitu a přijatelné výsledky přežití. Dlouhodobé výsledky léčby těchto závažných stavů jsou závislé na radikalitě chirurgické a onkologické léčby.

Literatura
  1. Makela JT, Laitinen SO, Kairaluoma MI. Five-year follow-up after radical surgery for colorectal cancer. Results of a prospective randomized trial. Arch Surg 1995;130:1062-1067
  2. Ohlsson B, Breland U, Ekberg H, Graffner H, Trannberg KG. Follow-up after curative surgery for colorectal carcinoma. Randomized comparison with no follow-up. Dis Colon Rectum 1995;38:619-626
  3. Pietra N, Sarli L, Costi R, Ouchemi C, Grattarola M, Peracchia A. Role of follow-up in management of local recurrences of colorectal cancer. Dis Colon Rectum 1998;41:1127-1133
  4. Secco GB, Fardelli R, Gianquinto D, Bonfante P, Baldi E, Ravera G, Derchi L, Ferraris R. Efficacy and cost of risk-adapted follow-up in patients after colorectal cancer surgery: a prospective, randomized and controlled trial. Eur J Surg Oncol 2002;28:418-423
  5. Figueredo A, Rumble RB, Maroun J, Earle CC, Cummings B, McLeod R, Zuraw L, Zwaal C, Follow-up of patients with curatively resected colorectal cancer: a practice guideline, BMC Cancer. 2003 Oct 6;3(1):26

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2005