Výsledky retrospektivní analýzy léčby s kombinací gemcitabin a tarceva (erlotinib) u pacientů s metastazujícím karcinomem slinivky břišní

Konference: 2009 XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: VIII. Biologická léčba nádorů

Číslo abstraktu: 081

Autoři: MUDr. Petr Karásek, Ph.D.; MUDr. Martin Šafanda, PhD.

Úvod

Tarceva (erlotinib) byla registrována v kombinaci s gemcitabinem pro léčbu nemocných s metastazujícím karcinomem slinivky břišní v roce 2006 a byla po dlouhém období deseti let vůbec prvním lékem, který přinesl úspěch v prodloužení přežití těchto nemocných.

V naší práci hodnotíme své první vlastní zkušenosti s touto novou léčebnou modalitou.


Statistické metody

Použité statistické metody respektovaly cíl vyhodnocení: deskriptivní analýzu sledovaného souboru pacientů. Pro všechny spojité parametry byly vypočteny základní deskriptivní statistiky (n, průměr, SD, medián, minimum a maximum), pro kategoriální data byly stanoveny absolutní a relativní četnosti. Data doby do progrese onemocnění a celkového přežití byla hodnocena standardní metodou analýzy přežití, s využitím Kaplan-Meierovy metody. Pro srovnání přežití mezi skupinami pacientů byl použit logrank test.


Výsledky

Charakteristika souboru

Hodnocený soubor zahrnoval 19 pacientů s karcinomem pankreatu, léčených na dvou pracovištích: 10 (52,6%) MOÚ a 9 (47,4%) Nemocnice Na Homolce. Pacienti byli léčeni kombinací gemcitabin a Tarceva (erlotinib) v rámci léčby I. linie pro metastazující onemocnění.

Střední doba sledování pacientů (medián follow-up od data primární diagnózy do úmrtí nebo posledního kontaktu s pacientem) byla 9,3 měsíce.

Průměrný věk pacientů v době zahájení léčby byl 58,7 let (min/max:42/71; SD=7,1), 10 (52,6%) pacientů byly ženy. V čase primární diagnózy bylo 15 (78,9%) pacientů klinického stadia IV, 2 (10,5%) stadia III a 2 (10,5%) stadia II. Pacienti stadia II a III podstoupili radikální operaci a léčba s kombinací gemcitabin a Tarceva byla zahájena po zjištění metastáz. Performance status před zahájením léčby byl u 10 (52,6%) pacientů PS=1 a u 9 (47,4%) PS=0. Před zahájením léčby s kombinací gemcitabin + Tarceva předcházela operace u 13 (68,4%) pacientů, adjuvantní chemoterapie u 4 (21,1%) a radioterapie u 2 (10,5%) pacientů. Ze symptomů se vyskytoval obstrukční ikterus u 5 (26,3%) pacientů, abdominální bolest u 12 (63,2%) pacientů, váhový úbytek (více jak 10% za poslední 3 měsíce) u 13 (68,4%) pacientů. U 17 (89,5%) pacientů byla provedena histologická verifikace karcinomu slinivky břišní, u 2 (10,5%) pouze cytologická. Onemocnění bylo lokalizováno v hlavě pankreatu u 14 (73,7%) případů, v těle nebo ocase u 5 (26,3%) pacientů. Vrůstání nádoru do duodena bylo zjištěno u 7 (36,8%) pacientů. Diabetes mellitus byl přítomen u 8 (42,1%) pacientů.


Hodnocení účinnosti léčby

Medián doby zahájení léčby s kombinací gemcitabin a Tarceva od data primární diagnózy u stadia IV byl 30 dnů a u stadií II. a III. byl 14,6 měsíce, střední délka trvání léčby byla 2,5 měsíce, k datu zpracování souboru léčba u dvou pacientů stále pokračovala.

Nejlepší dosažená odpověď po léčbě byla PD u 8 (42,1%) pacientů, SD> 4 týdny u 6 (31,6%) a PR u 3 (15,8%) pacientů, u dvou pacientů nebylo možno léčebnou odpověď stanovit. Celková kontrola nemoci ODCR (tedy CR+PR+SD) bylo dosaženo u celkem 9 (47,4%) pacientů. Medián doby do progrese onemocnění od data zahájení léčby byl 4,0 měsíců a medián celkového přežití od data zahájení léčby 6,2 měsíců.

Byly zjištěny rozdíly v celkovém přežití i době do progrese mezi skupinami pacientů podle výskytu rash, kdy výskyt rash znamenal lepší prognózu (N=19; p=0.011 pro celkové přežití a N=19; p=0.012 pro dobu do progrese.


Hodnocení bezpečnosti léčby

Alespoň jeden nežádoucí účinek v příčinné souvislosti s léčbou se vyskytl u celkem 12 (63,2%) pacientů. Převládal rash u 9 (47,4%) pacientů, průjem u 7 (36,8%) pacientů, nausea u 6 (31,6%), trombocytopenie u 2 (10,5%) a neutropenie u 1 (5,3%). V případě rash převládal nejvyšší stupeň 1 (7 pacientů), stupeň 2 (2 pacienti). Ze sedmi případů průjmů se v 5 případech jednalo o nejvýše stupeň 1, ve 2 případech o stupeň 2. Nausea byla ve 3 případech stupně 1, a shodně v jednom případě stupně 2 a 3, v jednom případě neurčeno. Trombocytopenie byla v obou případech stupně 1, jedna zjištěná neutropenie stupně 4.


Závěr

Dle našich zkušeností můžeme potvrdit, že přidání Tarcevy ke gemcitabinu nezhoršuje kvalitu života takto léčených nemocných. Léčebné výsledky našeho souboru korelují s výsledky klinické studie PA.3, na základě jejichž výsledků byla Tarceva Evropským úřadem pro registraci léčiv (EMEA) schválena pro použití v léčbě nemocných s metastatickým karcinomem pankreatu. Rovněž i na takto malém souboru je celkové přežití i doba do progrese statisticky významně vyšší u pacientů s výskytem kožní vyrážky.


Datum přednesení příspěvku: 16. 4. 2009