VÝSLEDKY TRANSANÁLNÍ TOTÁLNÍ MEZOREKTÁLNÍ EXCIZE

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: XVIII. Nádory tlustého střeva a konečníku

Číslo abstraktu: XVIII/279 

Autoři: MUDr. Tomáš Grolich; prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.; doc. MUDr. Vladimír Procházka, Ph.D.; MUDr. Jitka Kyclová

 

Úvod:  

Transanální totální mezorektální excize jako metoda miniinvazivní chirurgické léčby tumorů rekta u pacientů s nevýhodnými anatomickými podmínkami a nízko uloženými tumory představuje stále oblíbenější metodu zvláště jako alternativa abdominoperineální amputace konečníků. Obsahem sdělení jsou krátkodobé i dlouhodobé výsledky onkochirurgické léčby z vlastního pracoviště s přihlédnutím k funkčním výsledkům.

Metody:

Prospektivně sbíraná data všech pacientů po transanální mezorektální excizi byla analyzována s ohledem na parametry perioperační 30denní morbidity, sledované parametry patologického hodnocení resekátu a funkční výsledek stran kontinence pacientů po obnovení kontinuity trávicího traktu byl zjišťován telefonickým dotazováním s pomocí Wexnerova a LARS dotazníku.

Výsledky:

Na Chirurgické klinice FN Brno bylo od září 2013 do února 2016 operováno 30 pacientů metodou transanální mezorektální excize. Medián BMI byl 27,6 (8 pacientů s BMI nad 30). Neoadjuvatní léčba byla indikována u 23 pacientů. Poměr zastoupení pacietnů s tumorem distálního/středního/horního rekta byl 18/12/0. Z hlediska rozsahu tumoru se jednalo o 13 pacientů sT3 infiltrací, 5 s T2, 6 s T1 a 6 s T0 (kompletní odpověď). Operace byla zahájena u 21 pacientů transanálně. Břišní fáze byla provedena laparoskopicky v 27 případech. U všech pacientů byla kompletně mobilizována lienální flexura s preferencí vysokého podvazu AMI a VMI. Distální resekční okraj byl vždy bez infiltrace tumorem, cirkulární resekční okraj byl pozitivní ve třech případech vždy u pacienta s T3 tumorem. Medián zisku lymfatických uzlin byl 17. Funkční výsledek u 20 pacientů po destomizaci se s odstupem od operace zlepšoval a byl obecně pacienty pozitivně bez požadavku a na obnovení stomie.

Závěr:

Naše zkušenosti s transanální mezorektální excizí u pacientů s velmi nízce uloženými tumory rekta a úzkou pánví, kteří preferují sfinkter záchovný výkon, vypovídají o metodě bezpečné s dobrou onkologickou radikalitou dosahovanou u chirurgicky nejobtížnějších případů bez nutnosti amputace rekta. Funkční výsledky jsou pacienty dobře tolerovány a odpovídají stavu po obdobně radikálních operačních přístupech pro patologii v oblasti distálního rekta.

Práce byla podpořena grantovým projektem AZVMZ ČR č. NV16-31765A.

Datum přednesení příspěvku: 29. 4. 2016