Vysokodávkovaný metothrexát v dětské onkologii - back to bench from bedside for a while?

Konference: 2009 XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádory dětského a adolescentního věku

Téma: XXV. Nádorová onemocnění dětského věku

Číslo abstraktu: 213

Autoři: prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, CSc.; Doc. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D.; MUDr. Denisa Mendelová; MUDr. Vlasta Gregorová; MUDr. Petra Růžičková

Metothrexát (MTX) zůstává jedním ze základních cytostatik v dětské onkologii. Dostupnost antidota - leukovorinu (LV) umožnila eskalaci dávek MTX na takřka průmyslové hodnoty, s cílem dosahovat významně vyšších plasmatických koncentrací, než jsou hladiny plasmatického folátu. Nicméně, klinický přínos používání těchto extremně vysokých dávek zůstává problematický a ani sofistikované klinické studie nenalezly korelaci mezi exposicí pacienta s ALL metothrexátu a celkovým přežitím, či dobou do události.

Neexistuje dosud také žádný konsensus mezi různými renomovanými pediatrickoonkologickými pracovními skupinami v tom, jaké je optimální načasování systémového MTX, jeho dávka, optimální dávka a načasování LV, ani optimální načasování lumbální punkce v souvislosti se systémově podávaným MTX. Autoři presentují přehled problematiky, spolu s vlastními publikovanými, i dosud nepublikovanými daty srovnávající farmakokinetická data u dětí léčených vysokodávkovaným MTX s leukovorinovou rescue a dětí léčených dávkami MTX o 2 řády nižšími, avšak bez následné leukovorinové rescue.

Datum přednesení příspěvku: 16. 4. 2009