VYUŽITÍ BEVACIZUMABU U NEMOCNÝCH S METASTATICKÝM KARCINOMEM PRSU – KLINICKÉ KAZUISTIKY

Konference: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Kasuistiky; Zhoubné nádory prsu

Téma: Postery

Číslo abstraktu: XIII/ 272

Autoři: Doc. MUDr. Luboš Holubec (jr.), Ph.D., MBA; MUDr. Taťána Fischerová; prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Východiska:

U nemocných s metastatickým karcinomem prsu, kteří jsou HER2 negativní, je využití bevacizumabu v kombinaci s paclitaxelem jednou z mála možností využití cílené léčby u těchto nemocných. Předmětem sdělení jsou klinické zkušenosti s využitím bevacizumabu u pacientek s metastatickým karcinomem prsu, kde nasazení této protilátky v kombinaci s paclitaxelem vedlo k velmi rychlé léčebné odpovědi a redukci nádorové masy, což ve finálním důsledku vedlo k velmi výraznému zlepšení kvality života nemocných s inkurabilním onemocněním.

Popis případu:

 Autoři budou prezentovat dvě klinické kazuistiky na výše uvedené téma. První klinický případ je zaměřen na nemocnou, u které bylo v prosinci 2013 diagnostikováno pomocí PET/ CT s FDG vícečetné uzlinové postižení v mediastinu a podél mamárních cévních svazků, dále bylo diagnostikováno mnohočetné metastatické postižení plic. Nemocná byla původně po ablaci levého prsu s exenterací axily pro invazivní lobulární karcinom, histologicky se jednalo o hormonálně závislý tumor s pozitivitou ER receptorů ve 100 % a pozitivitou PR receptorů v 80 %, HER2/ Neu negativní. U nemocné byla v první linii nasazena cílená kombinace ve schématu paclitaxel D 1, 8, 15 + bevacizumab D1, 15, Q28 dní. Pacientka je po celou dobu léčby ve velmi dobrém klinickém stavu, PS 0–1, po 7 měsících byla léčba na 14 dní přerušena pro trombopenii. Nemocná stále pokračuje v léčbě již po dobu 13 měsíců, kdy postupně došlo v březnu 2014 nejprve k parciální remisi, následně v červenci 2014 ke kompletní radiologické remisi nádorového onemocnění. Nemocná léčbu podstupuje v ambulantním režimu při zachování velmi dobré kvality života. Druhý klinický případ je zaměřen na nemocnou s primárně inoperabilním duktálním karcinomem pravého prsu s mnohočetným postižením pravostranných axilárních uzlin, s mnohočetným metastatickým postižením skeletu a plic. Kvalita života nemocné byla omezena skeletálními bolestmi, sekrecí z ulcerovaného nádoru prsu a opakovaným, pravostranným fluidotoraxem. Po 3 měsících léčby kombinace paclitaxelu, bevacizumabu a RANKL inhibitoru došlo u nemocné k léčebné odpovědi o více než 50 % dle RECIST 1.1. Nemocná je bez výpotku, bez skeletálních bolestí, pro výraznou regresi primárního tumoru je nyní indikována k pravostranné mastektomii s exenterací axily.

Závěr:

 Výše uvedené klinické kazuistiky demonstrují přínos bevacizumabu u nemocných s metastatickým karcinomem prsu, kdy u obou nemocných došlo k velmi rychlé regresi nádorového onemocnění a k významnému zlepšení kvality života.

Podporováno projektem CZ 1.05/ 2.1.00/ 03.0076.

Datum přednesení příspěvku: 9. 4. 2015