Využití doplňkové a alternativní léčby u onkologických pacientů v Evropě. Mezinárodní multicentrická studie

Konference: 2004 XXVIII. Brněnské onkologické dny a XVIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Číslo abstraktu: 180

Autoři: Š. Selvekerová

Úvod
 • oddělení klinického hodnocení MOÚ se na jaře roku 2003 podílelo na mezinárodní, multicentrické studii, která měla za úkol shromáždit co nejvíce informací u využívání „Doplň kové a alternativní léčby“ u onkologických pacientů v rámci Evropy
 • jednalo se o sesterský výzkum, o účast byly požádány všechny národní sesterské společnosti, které jsou členy EONS

 • tato prezentace Vás seznámí s předběžnými výsledky, které byly k dispozici v březnu 2004


Graf č. 1
Využití DAL v Evropských státech
Důvody vzniku studie
 • v posledních deseti letech vzrostlo využívání „Doplň kové a alternativní léčby“ dále jen DAL v Americe i Evropě
 • doposud bylo vypracováno jen málo studií o využití DAL u onkologických pacientů, většina výzkumů proběhla v Americe a byla zaměřena na pacienty s dg. karcinomu prsu
 • velké metodické problémy v předchozích výzkumech (malý počet zařazených pacientů, nepřesné definice DAL, studie pouze v rámci jednotlivých center)
 • Současná studie
  • sleduje: onkologické pacienty s různými dg., důvody využití, spokojenost, nežádoucí účinky

  • mezioborový průzkum
  • ke sběru dat se používá anonymní, 27-složkový dotazník
  • zúčastněné země/počet zařazených pacientů: Španělsko/115, Izrael/111, Turecko/100, Skotsko/93, Řecko/81, Švýcarsko/72, Švédsko/59, Itálie/52, Česká Republika/51, Dánsko/50, Srbsko/50, Belgie/45, Island/43, Anglie/34
  • celkem bylo do studie zařazeno 956 pacientů
  Předběžné výsledky výzkumu
  • socio-demografické údaje: zastoupení pohlaví – muži 34,7%, ženy 54,3%
  • zastoupení diagnóz/procenta: ca prsu/30.8, ca kolorekta/148, ca plic/12.1, ca hlavy a krku/8.2, gynekologické nádory/7.9, hematologické nádory/7.6, nádory močového ústrojí/4.4, ca žaludku/3.4, ca prostaty/3.3, ostatní nádory/6.1
  • využití DAL v Evropě: NE – 35.9%, ANO – 64.1%
  • měsíční výdaje za DAL: průměrně 120 Euro/4000 Kč
  • spokojenost s DAL (ze škály 0-7, 7 = velmi spokojený): průměrně – 5.27
  • profil uživatelů DAL: ženy, mladší věk, vyšší vzdělání, vyšší roční příjem


  Diskuze, závěr
  • bylo zjištěno, že pacienti využívají 58 typů DAL metod, které dosud nebyly vědecky prověřeny
  • je třeba poskytnout pacientům více přesných informací o DAL
  • vědecky ověřené metody DAL, by měly být nabízeny v rámci běžné klinické praxe
  • sestra i lékař by měli znát DAL metody, pacienta o nich informovat a být schopni mu v této problematice poradit

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2004