Využití FISH metody při diagnostice a monitorování léčby karcinomu močového měchýře

Konference: 2006 2. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 015p

Autoři: Doc.MUDr. Jana Dvořáčková, Ph.D., M.I.A.C; A. Nedbálek; RNDr. Magdalena Uvírová, Ph.D.; Dis. Iveta Žebrákova

Úvod: Karcinom močového měchýře je jedno z nejvýznamnějších maligních onemocnění mužské populace. Jeho incidence je 4krát vyšší u mužů než u žen. V Evropě je nově diagnostikováno 90000 případů ročně a v celém světě 260000 za rok. Téměř 80% případů se vyskytuje v populaci nad 50 let, u 60% pacientů je objevena rekurence onemocnění v pětileté periodě. Skoro 70% karcinomů močového měchýře je diagnostikováno ve stadiu superficiálního karcinomu (karcinom in situ, neinvazivní nebo minimálně invazivní karcinom), které je řešitelné chirurgickou intervencí. Proto je časná a vysoce citlivá diagnostika důležitou součástí managementu onemocnění. Pochopení genetických změn, které doprovázejí iniciaci a progresi karcinomu močového měchýře, umožňuje časnou diagnostiku tohoto onemocnění. Progrese karcinomu močového měchýře je spojena se zvýšením chromozomální instability a počtem aneuploidií.
Metoda: K detekci chromozomální alterací byla použita fluorescenční in situ hybridizace (FISH), UroVysion, Vysis Abbott Diagnostics. UroVysion test používá k diagnostice fluorochromy značené sekvence DNA, které přímo detekují chromozomální abnormality asociované s karcinomem močového měchýře. Speciálně test detekuje aneuploidie chromozomů 3, 7, 17 a ztrátu oblasti 9p21 (p16 tumor supresorového genu). Vyšetřovaným materiálem je střední proud moči.
Výsledky: Byl vyšetřen soubor 47 pacientů z toho 23 mužů a 24 žen. Jednalo se o pacienty jednak v období diagnózy, jednak s již dříve diagnostikovaným karcinomem močového měchýře. Bylo analyzováno minimálně 25 morfologicky abnormálních buněk a nález byl ověřen tzv. druhým čtením pro vyloučení subjektivní chyby diagnostikujícího pracovníka. Patologický nález byl nalezen u 40 % pacientů, z toho v 53,85 % se jednalo o aneuploidii chromozomů a v 46,15% o deleci oblasti 9p21 na obou chromozomech. Normální nález byl u 60 % pacientů. Nehodnotitelných bylo 31,9 % vzorků z důvodu nesplnění kritéria pro hodnocení testem UroVysion z hlediska malé buněčnosti materiálu.
Závěr: Vyšetření metodou FISH testem UroVysion vzorků moče u pacientů s podezřením na diagnózu karcinomu močového měchýře nebo rekurenci tohoto onemocnění je velice citlivou a neivazivní metodou doplňující standardní vyšetření cytologická a cystoskopická. Kombinovaná senzitivita těchto vyšetření se pohybuje mezi 89 % pro cystoskopii a cytologii a až 97 % pro cystoskopii a FISH. Časná detekce tohoto onemocnění na molekulární úrovni je významným faktorem ovlivňujícím interval přežití pacientů s karcinomem močového měchýře.

Literatura
  1. Kevin C. Halling at al., A Comparison of Cytology and Fluorescence in situ Hybridisation for the detection of Urothelial carcinoma. Journal of Urology, vol. 164 No. 5, November 2000.
  2. Lukas Bubendorf at al., Multiprobe FISH for Enhanced Detection of Bladder Cancer in Voided Urine Specimens and Bladder Washings. Am. J. Clin. Pathol; 116; 79-86, 2001.

Datum přednesení příspěvku: 7. 12. 2006