Využití hmotnostní spektrometrie pro studium antibiotické rezistence enterobakterií.

Konference: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty

Téma: 22. Základní a aplikovaný výzkum v onkologii

Číslo abstraktu: 229

Autoři: Mgr. Kateřina Pilátová; T. Frostová; RNDr. Monika Dolejská, Ph.D.; E. Brhelová; Mgr. Eva Budinská, Ph.D.; prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, CSc.; Doc. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D.; Doc. RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, Ph.D.

 

Stanovení antibiotické rezistence bakterií je nezbytné pro zahájení adekvátní léčby infekčních onemocnění včetně nozokomiálních nákaz. Hlavní problém představuje zvyšující se četnost multirezistentních bakteriálních kmenů a vznik nových mechanizmů rezistence. Analýza bakteriálních proteinových profilů získaných metodami hmotnostní spektrometrie umožňuje hledání nových biomarkerů antibiotické rezistence a může představovat nový přístup k identifikaci rezistentních bakterií, a tedy alternativu k současně využívaným kultivačním či molekulárně biologickým metodám. Metoda SELDI-TOF MS (Surface-Enhanced Laser Desorption Ionization/Time-of-Flight Mass Spectrometry je modifikací MALDI-TOF MS, která začíná být rutinně využívána v některých klinických mikrobiologických laboratořích za účelem identifikace bakteriálních druhů a kmenů. SELDI-TOF MS využívá k nanesení vzorku tzv. proteinové čipy s různými chromatografickými povrchy, které umožňují frakcionaci komplexních směsí proteinů ze vzorku, užití zlatého čipu umožňuje provést klasickou MALDI analýzu. V předchozí studii jsme již stanovili, že vliv kultivace (doba kultivace, kultivace v přítomnosti antibiotik) na proteinové spektrum je nevýznamný [1].

V této studii bylo metodou SELDI-TOF MS analyzováno celkem 56 izolátu čeledi Enterobacteriaceae od onkologických dětských pacientů z Kliniky dětské onkologie FN Brno: 37 izolátů Klebsiella pneumoniae, 7 Escherichia coli, 3 Klebsiella oxytoca, 4 Enterobacter cloacae, 3 Citrobacter freundii a 2 Proteus mirabilis. Bakterie byly kultivovány na agarových plotnách, citlivost k antibiotikům byla stanovena pomocí diskové difuzní metody. Příprava vzorků pro SELDI-TOF MS byla následující: jedna kolonie byla resuspendována ve 100 μl destilované vody a zamražena při – 70 °C, po rozmražení byla suspenze nanesena na proteinový zlatý čip a po vysušení dvakrát překryta matricí kyseliny sinapové. Měření bylo provedeno na analyzátoru SELDI- TOF MS (Ciphergen) v oblasti m/z = 3 000-20 000. Na základě klastrovací analýzy získaných proteinových spekter jsme byli schopni jednoznačně rozlišit mezi jednotlivými bakteriálními druhy. V získaných proteinových spektrech byly nalezeny také píky, které se statisticky významně lišily mezi jednotlivými kmeny a korelovaly s antibiotickým genotypem. Hmotnostně spektrometrické metody tedy mohou představovat nový přístup nejen k identifikace bakteriálních druhů a kmenů, ale také pro rychlou identifikaci antibiotické rezistence.

Literatura:

  1. Dubska, L., Pilatova, K., Dolejska, M., Bortlicek, Z., Frostova, T., Literak, I., Valik, D. Surface-enhanced laser desorption ionization/time-of-flight (SELDI-TOF) mass spectrometry (MS) as a phenotypic method for rapid identification of antibiotic resistance. Anaerobe 2011; 17(6): 444-447.

Práce byla podpořena Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem ČR pro projekt RECAMO (OP VaVpI; CZ.1.05/2.1.00/03.0101) a grantem GAČR č. P502/10/P083.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2012