Využití metody FISH při diagnostice maligního melanomu

Konference: 2008 IV. ročník DDPEO A I. ročník sympózia O cílené biologické léčbě

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 052p

Autoři: RNDr. Magdalena Uvírová, Ph.D.; Doc.MUDr. Jana Dvořáčková, Ph.D., M.I.A.C; MUDr. Petr Buzrla

Molekulárně genetické studie ukazují, že maligní melanomy se od benigních lézí liší zmnožením nebo ztrátou specifických chromozomálních oblastí. Pomocí metody CGH u melanomů byly nalezeny nejčastější delece v oblastech 6q, 8p, 9p a10q a amplifikace oblastí 1q, 6p, 8q, 17q, 20q a celého chromozomu 7. Na základě těchto studií by­la vytvořena kombinovaná sonda Vysis LSI RREB1/LSI MYB/LSI CCND1/CEP 6 (Abbott, USA), pomocí níž je možno detekovat nume­rické aberace asociované s diagnózou ma­ligního melanomů na parafínových řezech tkání, fixovaných formalínem. Bylo vyšetřeno 42 vzorků tkání se stanovenou histologickou diagnózou maligního melanomů (10), névu (12) a diagnosticky obtížných lézí, které zahrnovaly dysplastické névy, Spitzové névy, epiteloidně vřetenobuněčné névy, modré névy (20). Kombinovaná sonda Vysis LSI RREB1/LSI MYB/LSI CCND1/CEP 6 (Abbott, USA) se jeví jako užitečný nástroj pro upřes­nění diagnózy obtížně diagnostikovatelných kožních lézí.

Datum přednesení příspěvku: 26. 11. 2008