Využití metody radiofrekvenční ablace v terapii jaterních malignit – předběžné výsledky

Konference: 2004 XXVIII. Brněnské onkologické dny a XVIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: Novinky v onkologii

Číslo abstraktu: 160

Autoři: MUDr. Zdeněk Kaplan, Ph.D.; Doc.MUDr. Igor Penka, CSc.; doc. MUDr. Roman Šefr, Ph.D.; MUDr. Helena Bartoňková; MUDr. Zdeněk Eber

Maligní postižení jaterního parenchymu ať už primárním č i sekundárním nádorem stále představuje terapeutický problém.U pacientů jejichž charakter postižení jaterního parenchymu neumožň uje chirurgickou resekci jako metodu volby a zároveň zatím jedinou potenciálně kurabilní modalitu léčby, je možné zvolit z celé řady dalších invazivních alternativ. Vedle laserové fotokoagulace, kryalisace, alkoholisace je nyní stále více používána moderní metoda radiofrekvenční ablace využívající vysokofrekvenčního proudu k termickému zničení nádorového ložiska v okolí inzerované radiofrekvenční elektrody.
Vzhledem k slibným výsledkům prvních iniciálních klinických studií je tato „staronová“ metoda začleň ována do léčebného algoritmu u vybraných pacientů stále častěji. Autoři ve svém sdělení popisují zkušenosti s touto technikou, která je používána na jejich pracovišti, seznamují s nejzásadnějšími laboratorními a klinickými nálezy v pooperačním průběhu u takto ošetřených pacientů a uvádějí předběžné výsledky na souboru celkem 52 pacientů s 78 ošetřenými ložisky.

Studie je podpořena grantem IGA MZ ČR č. 7669-3

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2004