Využití selektivní deplece aloreaktivních T-lymfocytů při alogenní transplantaci hematopoetických kmenových buněk.

Konference: 2007 3. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 021p

Autoři: Petra Vidláková; RNDr. Eva Matějková; Drahomíra Kyjovská; RNDr. Ludmila Lauerová, CSc.; RNDr. Libor Hanák, PhD.; RNDr. Ivana Burešová; prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.; Prof. MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D.

Hlavním cílem v oblasti transplantací kmenových buněk (HSCT) je prevence vzniku aloreaktivity, kterou způsobují dárcovské T lymfocyty (TL). Tyto buňky jsou příčinou vzniku akutní reakce štěpu proti hostiteli (GVHD). GVHD je hlavní příčinou potransplantační morbidity a mortality pacientů. Dalším úkolem je uchránit nebo ještě posílit reakci štěpu proti tumoru/leukémii (GVT/GVL). Selektivní deplece používající anti-CD25 imunotoxin (IT) umí eliminovat škodlivé aloreaktivní TL a zároveň těmto buňkám ponechá jejich protileukemickou/ protinádorovou a antibakteriální reaktivitu. Základem experimentu je smíšená lymfocytární reakce (MLR). V primární MLR se používají ozářené neleukemické/nenádorové buňky pacienta jako antigenní stimulátor. Vzniklá populace aloreaktivních TL je selektivně depletována pomocí anti-CD25 imunotoxinu. Zbylé TL nevykazují reaktivitu proti buňkám pacienta (příjemce štěpu) a jsou následně stimulovány leukemickými/nádorovými buňkami od stejného pacienta. Takto aktivované buňky jsou imunomagneticky separovány na základě produkce INF-alfa. Tímto způsobem bylo provedeno 17 MLR (10 s buňkami leukemickými a 7 s buňkami renálního karcinomu). V reakcích, ve kterých byly použity leukemické buňky, vedlo ošetření TL anti-CD25 imunotoxinem ke snížení aloreaktivity o 2log a zároveň byla ochráněna jejich GVL reaktivita a vysoká viabilita. U reakcí s buňkami renálního karcinomu se podařilo snížit jejich GVH reaktivitu pouze o 1log a ani GVT reaktivita nebyla zachována v dostatečné míře.


Tato práce je podporována z grantu MŠMT, NPVII 2B06058.

Datum přednesení příspěvku: 28. 11. 2007