Využitie FISH metódy v diagnostike trofoblastovej choroby

Konference: 2015 11. sympózium molekulovej patológie s medzinárodnou účasťou a Martinské dni nelekárskych pracovníkov v patológii

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: MOLEKULOVÁ PATOLÓGIA NÁDOROVÝCH OCHORENÍ I.

Číslo abstraktu: 017

Autoři: RNDr. Lucia Fröhlichová; MUDr. František Gmitter; T. Torday

Rozlíšenie medzi hydatidóznymi molami a nonmolárnymi hydropickými abortmi a ďalšia subklasifikácia na kompletnú molu (CM) a par­ciálnu molu (PM) vo FFPE vzorkách má význam nielen pre klinický manažment pacientok, ale aj na sledovanie rizika vzniku perzistujúcej trofob­lastovej choroby (CM 15 20 % a PM 0,5 5 %), ktorá môže viesť až k vzniku choriokarcinómu. Štúdiami bolo dokázané aj zvýšené riziko vzniku metastatickej gestačnej trofoblastovej choroby a trofoblastových tumorov.

Diagnostika a klasifikácia molárnych gravi­dít je zaťažená veľkou „inter-a intraobserver” variabilitou, často s komplikovaným morfolo­gickým rozlíšením hlavne medzi parciálnou molou a hydropickým abortom vyskytujúcimi sa v bežnej rutinnej praxi takmer každého pato­lóga. Dnes je okrem morfologickej diagnostiky štandardom aj používanie imunohistochemického stanovenia proteínu p57, ktoré relatívne spoľahlivo odlíši kompletnú molu (strata expresie p57 v cytotrofoblaste a stromálnych bunkách klkov) od parciálnej moly (PM), kde je expresia zachovaná podobne ako v hydropickom aborte (HA). Morfologické rozlíšenie parciálnej moly a hydropického abortu môže byť niekedy zlo­žité aj pre skúseného patológa, keďže v oboch prípadoch je zachovaná p57. Autori viacerých štúdií preto hľadali ďalšiu optimálnu, efektívnu a prakticky ľahko aplikovateľnú metódu, ktorá by umožnila ich odlíšenie. Ako užitočnou doplňu­júcou metódou sa zdá FISH, ktorá je schopná na FFPE vzorkách dokázať ploidiu v trofoblastových štruktúrach. Pre parciálnu molu je vo väčšine prípadov charakteristická triploidia (dva krát paternálna a jeden krát maternálna zložka genómu, 69XXX alebo 69XXY) a pre hydropický abort je vo viac ako 80 % prípadov charakteristická diploidia. Práve tieto zistenia viedli autorov rôznych štúdií k použitiu FISH metódy. Samozrejme, v dnešných podmienkach a kvalitách molekulovo genetic­kých laboratórií je možnosť dôkazu ploidie aj inými metódami, napríklad PCR short tandem repeat, avšak nie je možné ich vykonať rutinne na oddeleniach patológie pod dohľadom pato­lóga v korelácii s morfologickým obrazom a sú technicky aj finančne náročné.

 

Na našom pracovisku sme sa inšpirovali štúdiou, ktorá použila HER2 FISH sondu na potvr­denie ploidie v CM, PM aj HA. Počas rokov 2013 2015 sme vyšetrili 13 prípadov s nejednoznačnou diagnózou a klasifikáciou, pričom výsledky z FISH vyšetrenia ploidie pomohli v korelácii s histomorfológiou a imunohistochemickým dôkazom p57 k definitívnemu záveru patológa.

Údaje viacerých štúdií a naše skúsenosti uka­zujú, že kombinácia morfologického záveru, imunohistochemického dôkazu p57 a FISH dôkazu ploidie HER2 FISH sondou (s možnosťou použitia aj iných sond) sa zdá efektívnou a dostupnou vyšetrovacou stratégiou pri nejednoznačných prípadoch. FISH metóda, ktorá je vo viacerých patologických laboratóriách zavedená, rutinne používaná a zoštandardizovaná, tak môže slúžiť patológovi aj ako pomocná metóda pri identifi­kácii CM, PM a HA. 

Datum přednesení příspěvku: 4. 6. 2016