Využitie neinvazívnej metódy Tekutej Biopsie v nadväznosti na NGS analýzu a analýzu pomocou digitálnej PCR

Konference: 2015 11. sympózium molekulovej patológie s medzinárodnou účasťou a Martinské dni nelekárskych pracovníkov v patológii

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: NOVÉ METÓDY V MOLEKULOVEJ PATOLÓGII

Číslo abstraktu: 039

Autoři: S. Jankowski

Spracovanie a analýza vzoriek s využitím neinvazívnych metód, ako napríklad Liquid Biopsy, ponúka viacero pozitívnych vplyvov nielen na pacientov, a keďže sa v praxi stretávame s množ­stvom vzoriek v podobe krvi, je pre výskum, rovnako ako pre klinickú prax, dôležité využívať pracovné postupy, ktoré umožnujú s týmito vzorkami narábať efektívne a spracovať ich bez zbytočnej časovej náročnosti. Jedným zo spô­sobov je spojenie platforiem pre Liquid Biopsy, ktoré takéto vzorky spracovávajú a pripravujú na analýzu so systémami NGS detekcie a systémami pre digitálnu PCR. Či už ide o detekciu zameranú na cirkulujúce tumorové bunky, alebo cfDNA, tak uplatnenie týchto metodík má pred sebou ešte veľkú budúcnosť.

Datum přednesení příspěvku: 5. 6. 2016