VÝVOJ A STAV VYŠETŘOVÁNÍ ŘÍDÍCÍCH MUTACÍ U NEMALOBUNEČNÝCH KARCINOMŮ PLIC VE FN PLZEŇ

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: XIII. Nádory plic a průdušek

Číslo abstraktu: 129

Autoři: prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.; RNDr. Petr Grossmann; Prof.MUDr. Petr Mukenšnabl, Ph.D.; MUDr. František Brůha; MUDr. Ondřej Fiala; RNDr. Lucie Benešová, Ph.D.; RNDr. Marek Minárik, Ph.D.

 Východiska:

Indikace biologicky cílené terapie s využitím průkazu řídících mutací zlepšuje vyhlídky nemocných s některými typy NSCLC na zlepšení kva­lity života i na délku jejich života. Vedle již využívaných senzitivních mutací genu EGFR jsou známy i další genetické změny, jako jsou např. translokace genu EML-4 ALK či nověji amplifikace genu ROS 1, které jsou cílem pro léčbu novým TK inhibitorem-crizotinibem. Genetické odchylky, jako jsou amplifikace genu EGFR, c-met, případně PIK3CA1, mohou být, podobně jako mutace genu K-ras, indikátory léčby studijní, event. mohou sloužit jako prognostické či predik-tivní pro léčbu současně dostupnou. Autoři předkládají v přehledu aktuální výsledky i přehled výsledků vlastních publikací.

Soubor pacientů a metody:

Hodnotíme soubor nemocných vyšetřovaných na přítomnost EGFR a K-ras mutací a soubory nemocných, u kterých byly s pomocí metod FISH vyšetřovány další genetické parametry.

Výsledky:

V souboru 890 nemocných s ověřeným NSCLC byly prokázány mutace na exonu 19 u 62 nemocných, mutace na exonu 21 u 24 pac., mutace genu K-ras u 141/819 pacientů. Z 215 vzorků nádorové tkáně byly nalezeny translokace genu EML-4 ALK u 7/203 nemocných, amplifi­kace c-met u 5/104, amplifikace genu EGFR u 11/34, čtyři z 11 měli současně mutace genu EGFR. Srovnáním vyšetření FISH a MLPA byla potvrzena významná korelace obou vyšetřovacích metod i srovnatelné výsledky časů do progrese a celkového přežití souborů nemocných léčených biologicky cílenou terapií. Mu­tace PIK3CA1 byly nalezeny u 8/220 vyšetřených pacientů, u jednoho byla současně zjištěna amplifikace genu EGFR, všichni nemocní s pozitivním nálezem uvedené mutace měli epidermoidní typ nádoru. Autoři prezentují analýzy souborů nemocných s uvedenými genetickými změnami podle efektu biologické léčby na doby do progrese onemocnění a na celkové přežití pacientů. Součástí prezentace je i analýza souboru tzv. triple-negativních adenokarcinomů plic. Tento soubor sestává ze 100 pacientů. Ojediněle bylo zachyceno současně více řídících mutací, především EGFR a K-ras, u jednoho pacienta byly současně prokázány mutace a amplifikace genu EGFR, translokace genu EML-4 ALK a amplifikace genu c-met.

Závěr:

Morfologická a genetická vyšetření nádorové tkáně NSCLC mohou pomoci zlepšit vyhlídky nemocných především s neskvamozními karcinomy plic díky možnostem využití cílené léčby. Znalost těchto faktorů může být klíčová nejen pro využití léků již dostupných, ale i pro plánování klinických studií s novými molekulami, jejichž účinnost je třeba prověřit.

Podpořeno projektem MZ ČR koncepčního rozvoje výzkumné organizace 00669806 - FN Plzeň.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013