Vývoj centrálního informačního zázemí NOR.

Konference: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Epidemiologie nádorů a Národní onkologický registr ČR

Téma: Onkologická informatika a Národní onkologický registr

Číslo abstraktu: 112

Autoři: Jakub Tomas; Ing. Fares Shima, MBA; Ing. Robert Fialka, MBA

Registrace nádorových onemocnění je v České republice zajištěna činností Národního onkologického registru České republiky (NOR ČR), je zákonně ukotvena a je součástí Národního zdravotnického informačního systému (NZIS). Provozovatelem NOR je Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy (KSRZIS). KSRZIS je organizační složkou státu v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví, zajišťuje zavádění, rozvoj a provoz informačních systémů (národní zdravotní registry, registry hygienické služby, specializované zdravotnické informační systémy). V rámci NOR KSRZIS odpovídá za vývoj, rozvoj, plynulý provoz registru, stav databáze, technické zabezpečení a ochranu dat. Zajišťuje informační technologie (hardware, software, komunikace), autentizaci a autorizaci.

Zpravodajskými jednotkami, které provádí hlášení novotvaru, jsou zdravotnická zařízení, na kterých bylo onemocnění diagnostikováno, léčeno a dispenzarizováno. Zdravotnické zařízení vyplňuje Hlášení novotvaru (je součástí povinné zdravotnické dokumentace), které se předává v písemné nebo elektronické podobě, v souladu s platnými zákony, v daném rozsahu do jednoho měsíce od stanovení diagnózy na určené územní pracoviště NOR, kde jej speciálně určení a vyškolení zdravotničtí pracovníci zadávají do databáze NOR prostřednictvím aplikací provozovaných KSRZIS. Pochopení systému sběru dat a práce s centrální databází a souvisejícími aplikacemi jsou klíčové pro správné kódování i kontrolu záznamů NOR. Nově je ze strany KSRZIS jako provozovatele NOR připraven systém pro on-line hlášení dat NOR, který umožní i automatické kontroly a validaci dat.

Systém hlášení nádorových onemocnění je založený na předávání údajů z dokumentace pacienta daným zdravotnickým zařízením na regionální centra NOR prostřednictvím hlášení NOR, s sebou přináší jistou míru chybovosti. Do registračních softwarových nástrojů NOR je v současné době zavedena řada kontrolních funkcí, které validují dodržování platných pravidel a správné používání mezinárodních klasifikačních systémů. Kontroly jsou zavedeny především na dodržování pravidel TNM klasifikace pro danou diagnózu, správnost morfologie nádoru vzhledem k diagnóze, úplnost a logickou konzistenci záznamů. Znalost a správná aplikace těchto kontrolních funkcí je pak důležitým faktorem při zajištění úplnosti, kvality a validity registrovaných dat.Obr. 1: Systém zabezpečeného vytěžování informací z registrů NZIS - vrstvy systém


Prezentace seznámí posluchače se všemi komponentami systému, s funkčností aplikací a s možnostmi využívání validačních prvků. V prezentaci bude představena i stávající funkčnost validačních algoritmů a možnosti jejich dalšího vývoje a modifikace.

V rámci řešení grantu IGA MZ ČR, který KSRZIS řeší ve spolupráci s Institutem biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity je navrhována nová podoba reportingu. Zapojením nově vybudovaných komponent centrálního systému správy data (datový sklad, reportovaní nástroje, vysoké zabezpečení a přístupu) bude možné nabídnout i výstupy pro management zdravotnických zařízení, plátce zdravotní péče a také pro odbornou lékařskou veřejnost. Reporty nebudou pracovat s osobními údaji pacientů. Citlivé údaje, např. adresné zviditelnění záznamů z konkrétního zdravotnického zařízení, budou přístupné pouze po autorizaci oprávněného uživatele. Systém nabídne čtyři základní úrovně reportingu s různým. Návrh systému je znázorněn na obrázcích 1 a 2.Obr. 2: Systém zabezpečeného vytěžování informací z registrů NZIS - detailní schéma


Poděkování
Analytické zpracování dat NOR z let 2006-2007 je podpořeno grantem IGAMZ ČR č. 10621-2 (2008 - 2009): Optimalizace vytěžování informací z klinických zdravotnických registrů NZIS. Autoři článku rovněž děkují všem správcům dat NOR díky jejichž obětavé práci dosahují data NOR vysoké kvality, pracovníkům ÚZIS, 2. LF UK, IBA a KSRZIS.

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2010