Vývoj počtu nemocných s nádory prsu u české, evropské a světové populace a odhad nákladů zdravotní péče

Konference: 2006 XIII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 035

Autoři: Edvard Geryk; Petr Koška; Ž. Horváthová; Mgr. Jiří Holub; Jaromír Běláček

Úvod a cíl
Celosvětové údaje Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny uvádí v roce 2002 výskyt 10,862 milionu nových onemocnění nádory a 6,724 milionu zemřelých, pětileté přežívání je odhadováno u 24,57 milionu případů. Nádory prsu zaujímají svým vývojem a zeměpisnou rozmanitostí mimořádné postavení. Jejich incidence dosáhla 1,151 milionu 22,8 % z nově diagnostikovaných malignit, mortalita 410,7 tisíc 14 % ze všech zemřelých a pětiletá prevalence 4,406 milionu -
33,8 % z léčených žen. Jaké je postavení žen s nádory prsu ve 34 zemích Evropy? Jak se vývoj počtu léčených žen v ČR projeví v objemu onkologické péče a ekonomických nákladech? S tímto cílem byl zpracován následující přehled.

Metodika
Zdrojem údajů byla databáze Globocan 2002 (1), roční přehledy onkologického registru ÚZIS ČR (2) a středních stav obyvatel (3). Zatímco incidence uvádí počet nových onemocnění, nahlášených a dohledaných v NOR, vyjadřuje prevalence počet hlášených žen přežívajících v letech 1976-2003 s nádorem prsu k 31. 12. příslušného roku. Náklady se týkají přímých položek onkologické péče, vztažených k rodnému číslu pojištěnce.

Výsledky
 1. Nádory prsu u žen ve vyspělých zemích jsou nejpočetnější u pětileté prevalence, nižší u incidence a nejnižší u mortality, zatímco v rozvojových zemích je pořadí obrácené, od nejnižší prevalence k nejvyšší úmrtnosti (graf 1).
  Země západní Evropy dosáhly v roce 2002 nejvyšších hodnot v přepočtu na 100 tis. žen jak pětiletou prevalencí 581,4/100 tis., tak relativním počtem nových onemocnění 134,3/100 tis. a relativní úmrtností 42,0/100 tis. (tab. 1). Nejvyšší odhadované počty žen s pětiletou prevalencí vykazuje Německo, Francie, Rusko, Itálie, V. Británie, Španělsko, Ukrajina, Polsko, Nizozemí a Belgie, ČR zaujímá 16. pořadí (tab. 2). V přepočtu léčených na počet zdravých žen dominují skandinávské země a Francie (mapa 1).

 2. V ČR se roční počet nových nádorů prsu mezi roky 1989-2003 zvýšil z 3.552 na 5.784 tj. o 62,8 % s průměrným meziročním nárůstem 4,5 %. Během 14 let bylo nově diagnostikováno celkem 68.298 mamárních karcinomů. Z nich za roky 2000-3 je uvedeno geografické rozložení 21.185 nádorů prsu v krajích, doba stanovení jejich diagnózy a výskyt klinických stádií:
  • a) Pořadí krajů podle počtu nových případů s procentuelním zastoupením: PRA 15,2 %, MSK 11,4 %, JHM 11,3 %, STC 10,3 %, UST 7,7 %, OLO 5,9 %, JHC 5,8 %, PLZ 5,6 %, ZLI 5,4 %, HRA 5,1 %, PAR 5,1 %, VYS 4,4 %, LIB 4,2 %, KAR 2,7 %, což koreluje s přepočty na 100 tis. žen (graf 2).
  • b) Do 3 týdnů bylo diagnostikováno 59,5 % nových onemocnění, od 3 do 6 týdnů 31,7 %, nad 6 týdnů 8,8 % případů (graf 3). Uvedeno je rozložení podle 14 krajů (graf 4).
  • c) V letech 2000-3 bylo z 21.185 nádorů prsu diagnostikováno 69,4 % (14.693) včasných (I, II), 19 % (4.023) pokročilých (III, IV) a 11,6 % (2.469) neurčených klinických stádií (graf 5). Mezi roky 2000 a 2003 se zvýšilo zastoupení včasných stádií ze 66,4 % na 72,7 %, poklesl podíl stadií pokročilých z 20,6 % na 17,9 % a neurčených stádií z 13 % na 9,4 %. Podíl samotného stádia I se během 4 let zvýšil z 26,9 % na 34,5 % (o 689 žen) a stádia IV z 7,9 % na 8,1 % (o 83 žen). Tento příznivější vývoj doprovází trend počtu léčených. Uvedeny je zastoupení klinických stádií podle 14 krajů (graf 6).
  • d) Za uvedené 4 roky podstoupilo chirurgický zákrok 84,4 %, radioterapii 44,6 % a chemoterapii 45,4% žen (graf 7). Pořadí krajů podle rozložení 17.876 operací: PRA 14,5 %, MSK 12,3 %, JHM 10,6 %, STC 10,4 %, UST 8,2 %, OLO 5,7 %, PLZ 5,6 %, JHČ 5,5 %, ZLI 5,4 %, PAR 5,3 %, HRA 5 %, LIB 4,4 %, VYS 4,4 %, KAR 2,8 % (graf 8).
   Pořadí krajů podle rozložení 9.450 výkonů radioterapie: MSK 13,5 %, JHM 13,4 %, PRA 12,4 %, OLO 8 %, UST 7,4 %, PLZ 6,9 %, LIB 5,7 %, ZLI 5,6 %, STC 5,4 %, VYS 5,3 %, PAR 4,9 %, JHC 4,9 %, HRA 4 %, KAR 2,6 % (graf 9).
   Pořadí krajů podle rozložení 9.626 výkonů chemoterapie: MSK 14,9 %, PRA 13 %, STC 9,6 %, JHM 9,5 %, JHC 8,2 %, UST 7,4 %, ZLI 6,2 %, PAR 5,8 %, HRA 5,7 %, OLO 5,1 %, VYS 4,8 %, PLZ 3,7 %, LIB 3,6 %, KAR 2,6 % (graf 10).


 3. Počet nádorů prsu, nahlášených v ČR od roku 1976 u žijících žen se zvýšil od 31.12. 1989 k 31.12. 2003 z 19.738 na 46.121 tj. o 133,7 % s průměrným meziročním nárůstem 9,6 %. Objem mamární péče naznačuje geografické rozložení počtu dispenzarizovaných v roce 2003 podle 14 krajů (mapa 2) ve srovnání s distribucí všech zhoubných novotvarů (dg. C00-D09) u žen (mapa 3).

 4. V roce 2005 bylo ve FN Brno-Bohunice léčeno 3.477 žen s karcinomy prsů a rodidel, z nich 44,3 % byly nádory prsu, 18,6 % dělohy, 18,3 % vaječníku a 14,9 % cervixu. Náklady u 1.539 mamárních malignit byly zpracovány jako model ekonomického posouzení onkologické péče, doplněné počty výkonů, částkami za ZUL a ZUM, podle klinických segmentů a věkového zastoupení pacientek (graf 11). Z nákladových údajů a predikce počtu léčených je formulován odhad ekonomické potřeby zdravotní péče u žen s nádory prsu v uvedeném roce a jako podklad pro vzájemné porovnání nákladů u všech 19 828 léčených pacientů podle 39 nádorových diagnóz.

Závěr
U řady malignit zaujímá česká populace údaji hrubé a standardizované incidence přední pořadí v Evropě a ve světě. Výskyt počtu nových nádorů prsu je proto nutné sledovat nejen z pohledu blížící se hranice 50 tisíc dispenzarizovaných, ale také z hlediska věkového stárnutí populace a limitovaných prostředků, vynakládaných z deficitního státního rozpočtu na zdravotnictví a pro potřeby oboru klinické onkologie. Rozdíly ve výskytu klinických stádií, včasné diagnostice a objemu onkologické péče v krajích jsou podnětem pro potřebná opatření a účinnější prevenci. Každé z nich, které sníží incidenci je svrchovaně potřebné, protože ve svých důsledcích také přispěje ke snížení nákladů zdravotní péče u žen s nádory prsu.

Literatura
 1. Ferlay J .et al.: Globocan 2002. IARC Press, Lyon, 2005, www.dep-iarc.fr.
 2. ÚZIS: Novotvary ČR 1989-2003. ÚZIS ČR, Praha, www.uzis.cz
 3. ČSÚ: Projekce obyvatelstva ČR do roku 2050. ČSÚ Praha, www.czso.cz
Rozbor je věnován památce prim. MUDr. Františka Bešky, CSc. (11.11.1933 5.12.2005) z FN Ostrava, který se věnoval léčbě nádorů a zasloužil se o Národní onkologický registr ČR, jehož byl dlouholetým předsedou.

Datum přednesení příspěvku: 21. 10. 2006