VÝŽIVOVÉ FAKTORY A FAKTORY ŽIVOTNÍHO STYLU VE VZTAHU KE KOLOREKTÁLNÍMU KARCINOMU, VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ STUDIE BRASSICA

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: IX. Nádory tlustého střeva a konečníku

Číslo abstraktu: 082

Autoři: Mgr. Svatava Bischofová, Ph.D.; Mgr. Veronika Březková; MUDr. Milana Šachlová, CSc.et Ph.D.; prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

Východiska:

Dle dostupných údajů z roku 2009 bylo nádorové onemocnění tlustého střeva a konečníku nově diagnostikováno u 8 205 osob. Ve stejném roce ze­mřelo na tuto diagnózu 4 169 osob. Je známo, že vznik tohoto typu nádoru bývá dáván do souvislosti s výživou a životním stylem. Ke snížení počtu zemřelých přispívá včasným záchytem sekundární prevence, screening, který v ČR funguje od roku 2000, nicméně základním pilířem snížení incidence nádorů tlustého střeva a koneč­níku by měla být prevence primární. Cílem našeho výzkumu (studie typu case-control) bylo zhodnocení vlivu vybraných výživových zvyklostí a faktorů životního stylu ve vztahu ke kolorektálnímu karcinomu (CRC). Výsledky by mohly přispět k pochopení jednotlivých mechanizmů vycházejících z těchto vnějších činitelů a k případné formulaci příslušných doporučení za účelem snížení rizika vzniku CRC.

Materiál a metody:

Sběr dat probíhal v období let 2009-2011. Do studie byly zařazeny jed­nak osoby s CRC diagnostikované v Gastroenterologické ambulanci MOÚ a jednak kontrolní skupina osob bez nádorového onemocnění, jejichž převážnou část tvo­řila klientela Poradny pro zdravou výživu a odvykání kouření (MOÚ). Podmínkou zařazení do výzkumu bylo v případě kontrolních osob věk 40-60 let, dále pak u všech zúčastněných darování 5 ml krve na vyšetření genetických faktorů, které mohou být známkou zvýšené náchylnosti k onemocnění tlustého střeva a konečníku, a vypl­nění podrobného dotazníku. Dotazník byl rozdělen na 9 částí (informace o pacientovi, osobní anamnéza, rodinná anamnéza, kouření, alkohol, pohybová aktivita, psy­chosociální zátěž, gynekologická anamnéza, výživové zvyklosti) a obsahoval 83 otázek. Do analýzy bylo zahrnuto 250 subjektů: 127 kontrol a 123 osob s CRC, z toho 94 mužů (24 kontrol a 70 pacientů) a 156 žen (103 kontrol a 53 pacientek). Věkový průměr pacientů byl 60,8 roků; kontrol 51,3 roků.

 Výsledky:  viz obr. 1.

Riziko vzniku kolorektálního karcinomu snižuje

 OR

 95% CI

p-hodnota

celková konzumace zeleniny bez čeledi brukvovité1

 0,719

 0,519-0,995

 0,046

konzumace luštěnin

 0,565

 0,388-0,824

 0,03

konzumace oříšků

 0,764

 0,602-0,971

 0,028

konzumace semínek

 0,555

 0,426-0,723

 0

konzumace hovězího masa

 0,583

 0,403-0,842

 0,004

konzumace kategorie čerstvé, tvrdé a uzené sýry

 0,628

 0,476-0,83

 0,001

konzumace vína

 0,493

 0,292-0,833

 0,008

celková pohybová aktivita včetně chůze

 

 

 0,0025

celková pohybová aktivita bez chůze

 

 

 0,0231

1hlávkový salát, celer, špenát, cibule, česnek, mrkev, rajče, zeleninové šťávy, další druhy zeleniny

 

 

 

 

 

Riziko kolorektálního karcinomu zvyšuje

 OR

 95% CI

p-hodnota

konzumace bílých rohlíků

 1,228

 1,043-1,446

 0,014

konzumace knedlíků

 1,962

 1,355-2,84

 0

konzumace tavených sýrů

 1,511

 1,208-1,89

 0

 

 

 

Statisticky nevýznamné kategorie

 OR

 95% CI

p-hodnota

celková konzumace zeleniny

 0,703

 0,492-1,005

 0,053

celková konzumace brukvovité zeleniny2

 0,849

 0,626-1,152

 0,294

konzumace ovoce3

 1,239

 0,987-1,554

 0,065

konzumace chleba

 0,92

 0,751-1,128

 0,425

konzumace celozrných rohlíků

 

 

 0,0644

konzumace vepřového masa

 1,373

 0,976-1,933

 0,069

konzumace ryb

 

 

 0,2579

konzumace bílého masa (drůbež + králík + kachna)

 

 

 0,615

konzumace v kategorii mléko, zakysaný mléčný nápoj a jogurt

 0,961

 0,749-1,233

 0,755

konzumace piva

 1,297

 0,754-2,234

 0,347

konzumace destilátů

 0,856

 0,499-1,468

 0,571

2brokolice,květák, bílé a červené zelí, kedlubna, hlávková, kadeřavá a růžičková kapusta, čínské a pekingské zelí, ředkvička, ředkev, křen a řeřicha

3jablka, hrušky,broskve/nektarinky, pomeranče/mandarinky, grapefruity, citrony, třešně, švestky, hrozny, 100% ovocné šťávy

 

Závěr:

Z vý­sledků vyplynulo, které faktory mohou působit preventivně a které naopak rizikově při vzniku nádorového onemocnění tlustého střeva a konečníku. U některých či­nitelů byly výsledky shodné se světovými výzkumy, u některých se naopak rozcházely. Bylo by proto žádoucí uskutečnit další sledování k ujasnění si těchto závěrů.

 Práce byla podpořena grantovým projektem IGA MZ ČR NS10352-3/2009. 

Datum přednesení příspěvku: 19. 6. 2013