Výzkum nových radiofarmak pro pozitronovou emisní tomografii a jejich aplikací na Masarykově onkologickém ústavu v Brně

Konference: 2009 XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: VI. Zobrazovací metody v onkologii

Číslo abstraktu: 065p

Autoři: Ing. et ing. Jan Adam, Ph.D.; MUDr. Pavel Andres, MBA; MUDr. Karol Bolčák; Mgr. Martina Čermáková; Doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.; Doc. RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, Ph.D.; PharmDr. Šárka Sedláčková, MBA

Pozitronová emisní tomografie je vysoce pokročilou metodou molekulárního zobrazování, využívanou v onkologii a dalších medicínských oborech pro visualizaci nádorových procesů a fyziologických dějů, za předpokladu, že lze látku, která se dějů účastní, „označit" pozitron emitujícím radionuklidem. Výstavba a zahájení provozu cyklotronu a PET centra na MOÚ provozovaného ve spolupráci s Ústavu pro jaderný výzkum nyní umožňuje Masarykovu onkologickému ústavu se zapojit do výzkumu a aplikací nových radiofarmak, včetně látek s krátkým poločasem rozpadu (nC) a nabídnout tak pacientům i lékařům v jihomoravském regionu nové možnosti.

Cíl

Seznámení odborné veřejnosti s programem výzkumu a výroby nových radiofarmak, včetně látek s krátkým poločasem rozpadu na MOÚ.

Metoda

Seznámení odborné veřejnosti s programem výzkumu a výroby nových radiofarmak, včetně látek s krátkým poločasem rozpadu na MOÚ prostřednictvím posterové prezentace.

Výsledky a závěr

Existence PET centra ÚJV a MOÚ nacházejícího se v areálu Masarykova onkologického ústavu, vybaveného cyklotronem pro přípravu pozitron emitujících nuklidů, automatizovanými moduly pro syntézu PET radiofarmak a PET scannery skýtá lékařům i pacientům i výzkumníkům nové možnosti z hlediska rozšíření dostupnosti i počtu radiofarmak potenciálně využitelných pro zlepšení lékařské péče.

Datum přednesení příspěvku: 16. 4. 2009