Výzkum přínosu zavedení radiofrekvenční identifikace (RFID) do procesu přípravy a aplikace léčiv a RFID jako základní prvek v systému podpory přípravy léčiv.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Ostatní

Téma: XIV. Informační systémy v onkologii

Číslo abstraktu: 129

Autoři: PharmDr. Vladimír Pechmann; PharmDr. Lenka Doležalová; Mgr. Lucie Gorná; Martina Vintrová; Andrea Křapová

Výzkumný projekt je zaměřen na mezioborový segment systému zdravotní péče, kterým je používání látek s rizikem karcinogenity a mutagenity v procesu zdravotní péče o onkologicky nemocné. Jde o oblast, ve které se profesně setkávají lékaři, zdravotní sestry, farmaceuti, farmaceutičtí asistenti, orgány hygienického dozoru a lékového dozoru (SÚKL), a další.

Česká republika je řazena mezi medicínsky vyspělé země. V oblasti nakládání s látkami se známým rizikem karcinogenity a mutagenity je však ČR přibližně o 20 let pozadu za původními členskými státy EU.

Současný systém evidence manipulace s rizikovými léčivy při poskytování zdravotní péče neumožňuje sledování pohybu léčiva v konkrétním čase na cestě od jeho přípravy až po podání pacientovi. Našim cílem je, aby v kterýkoliv čas na jakémkoliv stupni bylo možné zjistit, kdo, kdy a jak s léčivem nakládal.

V MOÚ pracují paralelně 2 informační systémy - nemocniční informační systém GreyFox (NIS GF) pro evidenci informací o pacientech a nemocniční informační systém Medea Panakea (NIS MP) pro evidenci informací o léčivech a zdravotnických prostředcích.

Technologie RFID využívá rádiové komunikace k přenosu dat mezi nosičem informací (čipem) a čtecím/zapisovacím zařízením (RFID čtečka).

Prostor lékárny je pokryt sítí WiFi, pomocí vhodného hardware a software je zajištěna komunikace mezi RFID periferiemi a datovým úložištěm. Přenos dat mezi NIS MP (léčiva) a NIS GF (pacient) zajišťuje messagingový systém - data se shromažďují na sběrnice dat Sonic ESB.

První fáze projektu se soustředí na aplikaci technologie RFID do procesu přípravy CL. Každá lahvička s léčivem bude při naskladnění v ústavní lékárně opatřena RFID čipem, na který bude pomocí zapisovacího zařízení zaznamenána informace o jednoznačně přiděleném kódu s vazbou na všechny důležité údaje o léčivu v NIS MP.

Na základě žádanky lékaře o přípravu cytotoxického léčivého přípravku se v lékárně tiskne protokol o přípravě z NIS GF, podle kterého probíhá proces přípravy léčiva. Při chystání léčiv a materiálu vstupujícího do přípravny CL budou snímány RFID čipy a informace přenášeny zpět do NIS MP. Nachystaná léčiva a materiál pokračuje po důkladné desinfekci vstupní materiálovou propustí do přípravny cytostatik.

V přípravně CL je umístěna tiskárna RFID štítků a průmyslové PC. Na průmyslové PC bude přenášena informace z NIS MP o předepsaných léčivech a dávkách pro konkrétního pacienta s výstupem na tiskárnu RFID, která vytiskne RFID štítek se všemi vyžadovanými údaji o pacientovi a medikaci. V podtlakových izolátorech jsou umístěny RFID terminály s monitory, kde farmaceut přečte RFID čtečkou štítek infuzního vaku pro pacienta, použitá léčiva a identifikuje sebe pomocí přiložení RFID karty a následně připraví medikaci. Na monitoru dojde k vizuální kontrole identity pacienta, složení a koncentrace přípravku a jména
připravujícího. Veškeré informace z boxů se budou odesílat na průmyslové PC v přípravně a odtud sítí WiFi na terminál mimo
přípravnu.

Ve výstupní propusti bude prostřednictvím RFID terminálu provedena kontrola složení připravené medikace.

V další fázi projektu bude systém rozšířen o aktivní podporu přípravy. Systém bude informovat připravujícího farmaceuta o předepsané dávce spolu s přepočtem na požadovaný objem léčiva a doporučí použití konkrétních šarží léčiva tak, aby bylo co nejhospodárněji využito.

Radiofrekvenční identifikace bude rozšířena až k pacientovi a aplikující zdravotní sestře. Připravené léčivo transportované na ambulanci nebo lůžkové oddělení bude předáno aplikující zdravotní sestře, která prostřednictvím PDA čtečky zaznamená místo aplikace (v našem případě pumpu, která dávkuje CL), provede vlastní a pacientovu identifikaci a zaznamená připravenou medikaci, jejíž RFID štítek ponese všechny předchozí informace o přípravě a složení. Poté přistoupí k aplikaci přípravku.

Implementace technologie RFID povede jednoznačně ke zvýšení bezpečnosti přípravy a podávání chemoterapie jak z hlediska pacienta, tak i z pohledu zdravotnického personálu. Bude zajištěna přesná evidence průběhu přípravy a podání pacientovi včetně časů a identifikace osob manipulujících s léčivy. Systém RFID umožní vícenásobnou a zpětnou kontrolu složení přípravku, což dosud nebylo možné. Aktivní podpora přípravy s využitím technologie RFID bude znamenat minimalizaci rizika lidského selhání (například chybný výpočet množství léčiva). Rovněž bude zajištěna přesná evidence osob pohybujících se v kontrolovaném pásmu a bude tak možno lépe posoudit profesní zátěž u jednotlivých zdravotníků přicházejících do styku s cytotoxickými léčivy.

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2008