VÝZNAM A POSTAVENÍ BRACHYTERAPIE V LÉČBĚ NÁDORŮ ORL OBLASTI

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Radioterapie

Téma: VII. Radioterapeutické metody

Číslo abstraktu: VII/224

Autoři: MUDr. Renata Neumanová, Ph.D., MBA

Léčba nádorů hlavy a krku je léčbou multimodální. Podílí se na ní jednak chirurgie, dále radioterapie, systémová léčba, nutriční podpora a symptomatická te­rapie. Brachyterapie má v léčbě nádorů hlavy a krku svoje pevné, ale v ČR stále nedoceněné místo. Počátky jejího použití spadají do začátku 20. století, přesto je v praxi prováděna pouze na několika pracovištích. Chirurgické výkony v ORL oblasti jsou ve většině případů značně mutilující. Jedná se o hledisko jak kos­metické, tak funkční. V řadě případů lze tyto výkony s výhodou nahradit kurativní radioterapií. Moderní RT nádorů ORL oblasti dnes využívá zejména IMRT techniky (radioterapii s modulovanou intenzitou svazku záření), další možností je použití brachyterapie, jejíž největší výhodou je možnosti aplikovat vysoké dávky záření do nádoru se současným šetřením okolních zdravých tkání. Brachyterapie může být v léčbě nádorů ORL oblasti použita jako léčba první volby (samostatně nebo v kombinaci se zevní radioterapií) nebo pro reiradiaci u lokálních recidiv tumorů. Výběr vhodné techniky ozáření závisí zejména na veli­kosti tumoru, jeho lokalizaci, stavu regionálních uzlin, přítomnosti event. vzdálených ložisek (tj. stadiu onemocnění), celkovém stavu nemocného, kvalitě ži­vota a též jeho preferencích. Vhodnou indikací k použití brachyterapie jsou např. nádory spodiny dutiny ústní, pokud jejich rozsah nepřesahuje 3 cm a nejsou v těsné blízkosti kostěných struktur. Další indikací jsou lokalizované tumory rtu a předních dvou třetin jazyka. Ve vlastní práci bude popsána a obrazově zdo­kumentována technika provedení a prezentován vlastní soubor pacientů indikovaných k HDR brachyterapii v oblasti ORL.

Závěr:

Intersticiální HDR brachyterapie nádorů hlavy a krku poskytuje velice dobrou lokální kontrolu lokalizovaných forem onemocnění a současně zajišťuje velmi dobré kosmetické i funkční výsledky. Na rozdíl od jiných evropských zemí, kde je brachyterapie u ORL nádorů poměrně rutinní záležitostí, není v ČR její význam doceněn, což je námět k zamyšlení a nápravě. Příčinou jsou zejména nedostatečné zkušenosti s touto invazivní technikou, v důsledku čehož se na tuto léčebnou modalitu též často nemyslí.

Datum přednesení příspěvku: 28. 4. 2016