Význam fyzioterapie po operáciách prsníka

Konference: 2013 18. ročník sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Pro nelékařskou sekci

Číslo abstraktu: 028

Autoři: Bc. Edita Siposová

V práci prezentujeme najčastejšie onkologické ochorenie ženskej populácii karcinóm prsníka a význam fyzioterapie po operáciách prsníka. Na základe nízkej zdravotnej uvedomelosti slovenských žien sa realizuje liečba karcinómu prsníka až v pokročilom štádiu ochorenia. Preto je veľmi dôležité poznať rizikové faktory a rizikové príznaky ochorenia. Dôležitú úlohu zohráva prevencia s pravidelným samovyšetrením prsníka, ultrasonografickým vyšetrením a pravidelným mamografickým vyšetrením. Na stanovenie vhodného liečebného programu je potrebná včasná a presná diagnostika ochorenia. Významnú úlohu komplexnej onkologickej starostlivosti pri karcinóme prsníka zohráva fyzioterapia, ktorá môže ovplyvniť svojimi metódami funkčnú schopnosť končatiny a zmierniť nepriaznivé vplyvy ochorenia na organizmus.

 

Cieľom fyzioterapie je:

 • prevencia skorých pooperačných komplikácií
 • zväčšenie rozsahu pohyblivosti v ramennom kĺbe na operovanej strane
 • symetrické používanie obidvoch končatín
 • prevencia stázy a edému
 • ovplyvnenie svalovej dysbalancie v oblasti ramenného pletenca
 • zabránenie fixácie nesprávnych pohybových stereotypov

 

Podľa cieľov rozlišujeme rehabilitáciu s karcinómom prsníka na:

 •  Liečebnú kinezioterapiu
 •  Psychosociálnu rehabilitáciu
 •  Kozmetickú rehabilitáciu
 •  Posudkovú rehabilitáciu

 

Cieľom práce je:

 • overiť a poukázať  na nedostatky  v informovanosti  žien  o ochorení lymfedémom
 • poukázať na opatrenia,  ktoré  je  nutné  dodržiavať,  aby  sa  zabránilo vzniku ochorenia lymfedémom
 • poukázať na dôležitosť fyzioterapie v domácom prostredí
 • poukázať na rezervy v edukácií pacientov o karcinóme prsníka
 • stanoviť odporúčania pre prax

 

Prieskum je zameraný:

 1. na dôležitosť fyzioterapie v domácom prostredí 
 2. informovanosti o komplikáciách po operáciách prsníka 
 3. vedomostnej úrovni o karcinóme prsníka 
 4. k postoju k edukácií

 

Realizácia prieskumu:

 •  Onkologický ústav Alžbety v Bratislave
 •  Obdobie prieskumu 12/2010 – 03/2011
 •  Súbor – 100 respondentov (päťdesiat  respondentiek,  ktoré  boli  hospitalizované na lôžkových    oddeleniach    chirurgickej    onkológie    a  rádiologickej    onkológie a päťdesiat respondentiek z prsníkovej ambulancie a z ambulancie rehabilitačného oddelenia)
 •  Dotazník (20 otázok)

 

Hypotézy:

 • H1  –   Predpokladáme,   že   je   dostatočná   úroveň   informovanosti   respondentov o možnostiach využitia fyzioterapie po operáciách prsníka v domácom prostredí
 • H2 –  Predpokladáme,  že  respondenti  sú  informovaní  o možných  komplikáciách po operácii prsníka
 • H3 – Predpokladáme, že respondenti sú informovaní o opatreniach, ktoré sú nutné dodržiavať, aby sa zabránilo vzniku ochorenia lymfedém
 • H4 – Predpokladáme, že respondenti majú dostatočné vedomosti o svojom ochorení, a majú pozitívny postoj k edukácii

 

 

Hypotéza č. 1

 

Predpokladáme,  že  je  dostatočná  úroveň  informovanosti  pacientov  o možnostiach využitia fyzioterapie po operáciách prsníka v domácom prostredí:

 

Cvičenie po operácii:

 

H1: Na základe prieskumu a analýzy odpovedí sa hypotéza potvrdila

 

Hypotéza č. 2

 Predpokladáme, že respondenti sú informovaní o možných komplikáciách po operácii prsníka:

 

 Informácia o ochorení lymfedém:

 

H 2: Na základe prieskumu a analýzy odpovedí sa hypotéza potvrdila čiastočne

 

Hypotéza č. 3

 Predpokladáme,  že   respondenti   sú  informovaní  o opatreniach,   ktoré   sú  nutné dodržiavať, aby sa zabránilo vzniku ochorenia lymfedém:

 

Informácia o opatreniach vzniku ochorenia lymfedém:

 H 3: Na základe prieskumu a analýzy odpovedí sa hypotéza potvrdila

 

Hypotéza č. 4

 Predpokladáme, že respondenti majú dostatočné vedomosti o svojom ochorení, a majú pozitívny postoj k edukácii:

 

Spokojnosť s edukačným materiálom:

 H 4: Na základe prieskumu a analýzy odpovedí sa hypotéza potvrdila

 

Odporúčania pre prax

 • vysvetliť ženám rizikové príznaky a rizikové faktory karcinómu prsníka
 • vysvetliť dôležitosť edukácie u pacientov v predoperačnom a pooperačnom období
 • edukovať rodinných príslušníkov o častejších lekárskych kontrolách
 • zorganizovať stretnutia s pacientmi s rovnakou diagnózou (svojpomocný klub Venuša)
 • vytvorenie internetovej stránky so zameraním na komplexnú fyzioterapiu
 • nezabúdať na spoluprácu pacienta so psychológom

 

Záver

 Karcinóm prsníka je stále najčastejšie nádorové ochorenie ženskej populácie, ktorého incidencia sa zvyšuje,  ale  mortalita  znižuje. Pre úspešnú  liečbu  onkologických  ochorení je dôležitá skorá a správna diagnostika ochorenia. Významnú úlohu pri celkovej onkologickej starostlivosti zohráva fyzioterapia, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou komplexnej liečby.

 Zmyslom rehabilitačnej liečby je zaradenie onkologického pacienta do normálneho života,    navrátenie    k svojej    rodine    a do    pracovného     procesu     bez     hendikepu jako plnohodnotného jedinca s perspektívou zmysluplnej existencie.

 

 Literatúra

 1. CAGÁŠKOVÁ, J. 2008 Pohybová a dechová cvičení v léčbě lymfedému.
 2. BENDA,  K.  a kol.  2008.  Lymfedém  –  komplexní  fyzioterapie,  lymfodrenáže  a doplňujíci léčebná péče. Brno: Mikadapress s.r.o., 2008. 87-98 s. ISBN 978-80-7013-455-9.
 3. HUSAROVIČOVÁ,  E.  2005.  Rehabilitacia  po  operácií  karcinómu  prsníka.  In  BELLA,V. a, 2005. Karcinóm  prsníka.  Banská  Bystrica: Advert,  2005. 128-136  s.  ISBN  80- 968297-2-6.
 4. HUSAROVIČOVÁ, E., POLÁKOVÁ, M. 2008. Lymfedém a liečba metódami fyzioterapie. In Onkológia. ISSN 1336-8176, 2008, roč. 3, č.2, s. 175-177.
 5. POLÁKOVÁ, M., HUSAROVIČOVÁ, E. – PLUHÁROVÁ, Z. 2009. Kinezioterapia v onkológii. In Ošetrovateľský obzor. ISSN 1336-5606, 2009, roč. 6, č.3, s. 100-103.
 6. TRÁVNÍČKOVÁ - KITTLEROVÁ, O, HRADIL, V., VACEK, J. 2004. Rehabilitace pacientủ s onkologickou diagnózou. Praha: Triton s.r.o., 2004. 81 s. ISBN 80-7254-485-3.
 7. SIPOSOVÁ,  E.  2011.  Bakalárska  práca:  Význam komplexnej fyzioterapie po  operáciách prsníka

Datum přednesení příspěvku: 11. 1. 2013