Význam metody arrayCGH u hematoonkologických nemocných – Přehled a vlastní výsledky

Konference: 2005 1. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: 02. Nové technologie v diagnostice, programování a predikci odpovědi nádorů v terapii

Číslo abstraktu: 012

Autoři: Prof. RNDr. Mgr. Marie Jarošová, CSc.; Mgr. Radek Plachý, Ph.D.; Mgr. Helena Pospíšilová; Mgr. Eva Budinská, Ph.D.; RNDr. Milena Holzerová, Ph.D.; doc. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.; prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc.; prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.

V průběhu posledních dvaceti let se významným způsobem změnily naše poznatky o možných příčinách vzniku nádorového onemocnění. Bylo potvrzeno, že vznik nádorového onemocnění je mnohakroký proces, ve kterém dochází ke kumulaci mnoha genetických změn. Jsou to získané aberace, které představují jak změny v počtu chromosomů, tak strukturní změny jako translokace, delece a amplifikace určitelné cytogeneticky, tak genové přestavby a mutace detekovatelné především molekulárně geneticky. Cílem genetických studií je určení všech genetických změn, ale jejich určení je komplikováno neznalostí jejich počtu a typu u daného onemocnění. Potřebujeme metody s co největším potenciálem k určení většiny, pokud ne všech genetických změn.

Takovou metodou je DNA microarray, která dovoluje monitorovat v jednom experimentu stovky až tisíce genů najednou.

Metoda array komparativní genomová hybridizace (arrayCGH) (array Comparative Genomic Hybridization) je molekulárně cytogenetická metoda, založená na kohybridizaci rozdílně značené nádorové a kontrolní DNA k microarray neboli čipu. Microarray je hybridizační sklo, na jehož speciálním povrchu jsou umístěny fragmenty DNA klonovaných genů. Cílem našeho sdělení je informovat o principu, současných možnostech a využití metody arrayCGH s13 k určení kvantitativních změn genů u nemocných s hemato-onkologickým maligním onemocněním.

Poděkování: Práce je podporována granty IGA NC7644, MŠM 619895920 a Grantem Česko-vlámské spolupráce č.15.

Datum přednesení příspěvku: 9. 12. 2005