Význam molekulárně cygenetického vyšetřování karcinomu děložního čípku.

Konference: 2007 3. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 019p

Autoři: RNDr. Magdalena Uvírová, Ph.D.; Prof.RNDr. Petr Kuglík, CSc.; Dita Žežulková; MUDr. Lucie Mouková, Ph.D.; Doc.MUDr. Jana Dvořáčková, Ph.D., M.I.A.C

Zhoubné nádorové onemocnění, karcinom děložního čípku je celosvětově jednou z nejčastějších příčin úmrtí žen v důsledku nádorového onemocnění. Podle zdravotnické ročenky v posledních letech ročně lékaři v České republice diagnostikují přes 1000 nových případů a ročně na tuto diagnózu zemře přibližně 400 pacientek, přičemž rozdíl oproti západoevropským zemím je téměř dvojnásobný a nijak se nezmenšuje. Cervikální screening, který je založen na cytologii a v některých zemích také na HPV DNA testování, může být nástrojem pro stanovení nejen diagnózy, ale také rizika progrese onemocnění. Human Papilloma Virus (HPV) obecně je zodpovědný za transformaci epiteliálních buněk, není však vysvětleno, proč některé těžké dysplazie (HSIL) progredují do karcinomu a jiné ne a proč z mnoha pozitivních lézí jich transformuje do karcinomu jen málo. Existuje hypotéza,že pouze infekce HPV nestačí k maligní transformaci a nezbytné jsou také genetické změny, které se na této transformaci podílejí. Molekulárně cytogenetické studie s využitím techniky FISH či komparativní genomové hybridizace (CGH) dokazují, že více než 90% invazivních karcinomů čípku má zmnožený lokus 3q11 (3q gain). Lokus 3q11 obsahuje gen pro RNA komponentu lidské telomerázy (hTERC). Zmnožení tohoto genu se podílí na progresi z premaligních lézí do invazivního karcinomu. Jedná se o tzv.” early event” maligní transformace,zatímco absence 3q gainu koreluje s regresí lézí. Ukazuje se,že 3q gain může být optimálním nezávislým prediktivním markerem pro karcinom děložního čípku. K průkazu amplifikace 3q11 oblasti se používá fluorescenční in situ hybridizace na cytologických preparátech s DNA sondou PONC 3q26/3q11,výrobce Kreatech Biotechnology. V naší práci jsme se pokusili zavést metodiku vyšetření amplifikace genu hTERC u pacientek s premaligními lézemi do laboratorní praxe. Předběžné výsledky získané v našich laboratořích korelují s literárními údaji.

Datum přednesení příspěvku: 28. 11. 2007