VÝZNAM NUTRIČNÍ INTERVENCE PRO PACIENTY S NÁDORY ŽALUDKU

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: VIII. Nádory jícnu a žaludku

Číslo abstraktu: 46

Autoři: MUDr. Milana Šachlová, CSc.et Ph.D.; RNDr. Ondřej Májek, Ph.D.; MUDr. Štěpán Tuček, PhD.

Východiska:

Malnutrice může mít zásadní vliv na úspěšnost léčby, např. vede k přerušení protinádorové léčby, ke komplikacím, zvyšuje mortalitu pacientů. Samotná onkologická léčba má řadu nežádoucích účinků, které výrazně zhoršují stav výživy. Nejčastější jsou nechutenství, nevolnost, zvracení, průjmy, bolestivé polykání a v neposlední řadě i zhoršení psychického stavu. Cíl: Aktuální hmotnost není dostatečným kritériem pro diagnózu malnutrice nebo rizika malnutrice, důležitější je ztráta hmotnosti vyjádřená v %. Podvýživa je nezřídka přítomna u nemocných s normálním nebo zvýšeným body mass indexem. Ztráta hmotnosti je negativní prognostický faktor pro hubeného i pro obézního pacienta (sarkopenie). Nádorová kachexie se klinicky vyvíjí z tzv. prekachexie až do obrazu refrakterní kachexie. Předkládáme výsledky naší studie, kdy jsme hodnotili různá skóre a jejich použití v odhadu prognózy u pacientů s lokoregionálně pokročilým nebo metastatickým karcinomem žaludku. Glasgowské prognostické skóre, prognostický nutriční index a skóre Cancer Cachexia Study Group statisticky významně predikují prognózu pacienta.

Závěr:

Z literatury je prokázané, že nutriční intervence zvyšuje účinnost nutriční podpory a zvyšuje kvalitu života onkologického pacienta. Je potřeba zlepšit spolupráci mezi onkology a nutričními terapeuty, případně nutricionisty. Malnutricí jsou nejvíce ohroženi pacienti s nádory plic a zažívacího traktu, zvláště žaludku, slinivky břišní. Při rozvoji kachexie doprovázené ztrátou svalové hmoty a systémovou zánětlivou reakcí je přínosné kombinovat několik léčebných postupů. Přibývají data o příznivém efektu farmakonutrice, přičemž se jeví účelná kombinace dostatečného množství energie, bílkovin, protizánětlivých léků, megesterol acetu, omega 3 mastné kyseliny (EPA).

Videozáznam přednášky

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014