Význam ošetřování poradiačních reakcí pro úspěšný průběh radioterapie nemelanomových kožních nádorů.

Konference: 2006 XXX. Brněnské onkologické dny a XX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Podpůrná a ošetřovatelská péče v onkologii

Číslo abstraktu: 065p

Autoři: M. Borová; P. Flámová; MUDr. Milan Kohoutek; MUDr. Markéta Pospíšková; MUDr. Michaela Zábojníková; G. Kalnická; L. Mullerová

Radioterapie je vedle chirurgických řešení jednou ze základních možností léčby nemelanomových nádorů kůže. Histologicky se ve většině jedná o basocelulární a spinocelulární karcinom.
Pro radioterapii se rozhodujeme v případě, že je nádor na chirurgickou léčbu příliš rozsáhlý, fixovaný ke spodině nebo lokalizovaný v oblasti, kde by byl chirurgický zákrok příliš složitý, nebo mutilující.
Na našem pracovišti používáme RTG přístroj Gulmay. Velikost pole, energie, frakcionace a dávka je závislá na lokalizaci, velikosti a typu nádoru.
Pro radioterapii kožních nádorů je typický rozvoj kožní akutní poradiační reakce.
Poradiační reakce na kůži vznikají bez ohledu na typ použité radiační techniky. Reakce je dána velikostí TLD, která vždy přesahuje toleranční dávku kožního epitelu pro časnou reakci. Rizikové orgány vždy chráníme použitím individuálních pomůcek.

Pro zdárný průběh léčby je nutné zachovat plán radioterapie. Přerušení zahájené léčby z důvodu závažné poradiační reakce zhoršuje šance na vyléčení a zvyšuje riziko recidivy.
U starších pacientů s sebou prodloužení hospitalizace přináší také komplikace v podobě hospitalismu, snížení aktivity, imobilizační syndromu, psychické deprivace, atd.

Způsob ošetřování poradiačních reakcí se odvíjí od zhodnocení ozařovaného pole. Preventivně používáme vitaminové lokální preparáty s panthenolem, výtažky z heřmánku.. Na mokvavé reakce se stále osvědčuje genciánová violeť. V případě závažných reakcí, kdy běžně používané preparáty selhávají používáme moderní obvazové materiály (hydrokoloidy, hydrogely..) při sekundární infekci aplikujeme antibiotika dle citlivosti.

Ošetřování poradiačních reakcí je nedílnou součástí radiotrerapie nemelanomových kožních nádorů, významnou měrou se podílí na výsledku léčby a kvalitě života pacienta.

Datum přednesení příspěvku: 11. 5. 2006