VÝZNAM PALIATIVNÍ LÉČBY – POPIS PŘÍPADU PACIENTKY S NÁDOROVOU DUPLICITOU A KOMPLIKOVANÝM PRŮBĚHEM ONEMOCNĚNÍ

Konference: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Nádory hlavy a krku

Téma: Postery

Číslo abstraktu: XX/ 260

Autoři: MUDr. Dagmar Rybková; MUDr. Markéta Pospíšková; MUDr. Milan Kohoutek

Východiska:

 V současné době je patrná narůstající incidence onkologických onemocnění. I přes nově zavedené screeningové programy se nedaří snížit záchyt v pozdních pokročilých stadiích. U těchto stadií je možná pouze paliativní léčba. I přes pokroky v terapii, kdy lze dosáhnout prodloužení života, mluvíme pouze o měsících života a nejdůležitějším cílem paliativní léčby zůstává zmírnění symptomů základního onkologického onemocnění, se snahou o udržení nebo i zkvalitnění života pacienta. Důležité je i u generalizovaných pacientů nezapomínat na kontrolu primárního tumoru, který svým růstem často způsobuje nejvíce problémů, a správně využít možnosti nejen chemoterapie, ale i radioterapie.

Popis případu:

54letá pacientka došetřovaná v květnu 2014 pro poruchu polykání. Při ORL suspektní nález v hypofaryngu, biopsie potvrdila středně diferencovaný invazivní spinocelulární karcinom. Vstupně stagingovými metodami prokázána generalizace v plicích (solitární léze) a dále nejasný nález na lymfatických uzlinách mediastina. Při došetřování jsme zjistili duplicitní tumor v distální třetině jícnu, nízce diferencovaný spinocelulární karcinom. Pacientka KI 90% indikována k paliativní chemoterapii. Před zahájením léčby se založila jak tracheostomie, tak nutritivní gastrostomie. V červnu 2014 zahájila první linii paliativní chemoterapie cDDP + 5-FU, podány tři série s klinickým efektem stabilizace nemoci a následně v říjnu 2014 proběhla paliativní radioterapie na oblast tumoru jícnu i hypofaryngu, celkem 30 Gy v 10 frakcích, opět s efektem SD. V lednu 2015 došlo k lokální progresi onemocnění hypofaryngu v podobě z tracheostomatu zejícího květákovitého tumoru o velikosti 7 × 4,5 × 3 cm, s růstem granulací a krvácením, znesnadňujícím péči o tracheostomii včetně výměn kanyl, kvůli které byla pacientka opakovaně hospitalizována. Byla indikována paliativní RTG terapie na tumor 20 Gy/ 5 fr a vzhledem k progresi i na plicích byla zahájena druhá linie paliativní chemoterapie CBDCA + paclitaxel. Byla naplánována dvojkombinace k navození rychlého efektu, poté monoterapie paclitaxelem. Po RTG terapii došlo ke kompletní regresi lokálního nálezu a po l. s. chemoterapii regredoval i nález na plicích. Vymizení tumoru v okolí tracheostomatu vedlo ke zlepšení přístupu k TRST a manipulaci s ní, kterou pacientka nyní zvládá i doma.

 Závěr:

 Paliativní terapie má v léčbě onkologických onemocnění nezastupitelné místo, i když jejím cílem není vyléčení pacienta či prodloužení jeho života. Správnou paliativní léčbou můžeme přispět k výraznému zlepšení lokálních projevů..

Datum přednesení příspěvku: 9. 4. 2015