Význam předoperačního cytologického, sonografického a peroperačního histologického vyšetření pro stanovení radikality chirurgické léčby u pacientek se zhoubným onemocněním těla děložního

Konference: 2010 XVII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: Nádory děložního těla

Číslo abstraktu: 017

Autoři: MUDr. Zdenka Jalůvková; MUDr. Libor Ševčík, Ph.D.; MUDr. Jaroslav Klát, Ph.D.; MUDr. Ivana Lukáčová; MUDr. Petar Gráf

Předoperační a peroperační staging zhoubných nádorů těla děložního je zásadní pro zařazení pacientky do skupiny rizika pro recidivu či progresi nemoci, která je rozhodující pro stanovení adekvátního rozsahu chirurgické léčby.

V předoperační diagnostice využíváme na našem pracovišti expertní sonografické vyšetření dělohy, malé pánve a orgánů dutiny břišní s popisem myometriální invaze nádoru, jeho velikosti a lokalizace, šíření do stromatu hrdla děložního, případně mimo dělohu a zvětšení lymfatických uzlin. K průkazu šíření nádoru do děložního hrdla provádíme odběr cytologického vzorku z hrdla děložního.

V peroperační diagnostice využíváme peroperační histologické vyšetření hloubky invaze do stromatu, peroperační vyšetření sentinelové uzliny, eventuálně klinicky suspektní uzliny.

V přednášce je prezentován soubor 35 pacientek operovaných na našem pracovišti pro zhoubný nádor děložního těla v období od ledna do července 2010. Průměrný věk pacientek byl 63,8 let (32–84 let). Sonografie i odběr cytologie z hrdla děložního byl proveden u všech pacientek, peroperační histologické vyšetření u 15 (42,86 %) pacientek.

Shoda předoperační cytologie z hrdla s definitivním histopatologickým stagingem byla zaznamenána u 30 (85,71 %) pacientek, o falešnou pozitivitu se jednalo ve 4 (11,43 %) případech a byla zaznamenána 1 falešná negativita (2,86 %).

Přesnost sonografie byla u 30 pacientek (85,71 %), podhodnocení o jedno stadium u 2 pacientek (5,71 %),o dvě stadia u jedné pacientky (2,85 %), nadhodnocení o jedno stadium u 2 pacientek (5,71 %).

Peroperační histologické hodnocení myometriální invaze se shodovalo s definitivní histologií u 13 (86,67 %)pacientek, podhodnocení nálezu bylo u 2 (13,33 %) pacientek.

U žádné z pacientek nebyla peroperačně zaznamenána pozitivita sentinelové lymfatické uzliny, v definitivním extenzivním histologickém vyšetření měly 2 pacientky 1 mikrometastázu v sentinelove uzlině.

Informace o hloubce myometriální invaze významně přispívá k výběru pacientek, u nichž je vhodné provést systematickou pánevní lymfadenektomii nebo připojit suprapelvickou lymfadenektomii. Při infiltraci stromatu děložního čípku je indikována radikální Wertheimova operace. V pozorovaném souboru byla na základě falešně pozitivní cytologie z hrdla děložního a nadhodnocení sonografického vyšetření 5x indikována radikální Wertheimova operace ve smyslu nadléčení pacientek, na základě podhodnocené předoperační sonografie byly operačně podléčeny 3 pacientky.

Datum přednesení příspěvku: 15. 10. 2010