Význam prevencie nádorového ochorenia prsníkov.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Téma: Prevence, genetika a diagnostika karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 260

Autoři: PhDr. Zuzana Hudáková, Ph.D.; PhDr. Mária Novysedláková, Ph.D.

Rakovina prsníka je na Slovensku najčastejším zhubným nádorom u žien. Podľa najnovších údajov registrujeme už okolo 2000 nových prípadov ročne. Medzi postihnutými však stále pribúdajú mladšie ženy.

Karcinóm prsníka zasahuje do všetkých oblastí života postihnutej ženy, do života jej rodiny, sa stáva celospoločenským ochorením. Cieľom výskumu bolo zistiť úroveň vedomostí o nádorovom ochorení prsníka, rizikových faktoroch, prevencii a postoj žien k vlastnému zdraviu a ich životný štýl.

Karcinóm (rakovina) prsník vzniká v tkanive prsníka a môže zasiahnuť aj okolité tkanivá. Môže sa tiež rozšíriť lymfatickým a cievnym systémom do iných častí tela a vytvárať tam vzdialené metastázy. Zhubný nádor prsníkovej žľazy je ochorenie, ktoré má z profesionálneho hľadiska svoj celospoločenský, ekonomický, ako i medicínsky dopad. Štatisticky ročne pribúda neprehliadnuteľných vyše 2000 novozistených karcinómov prsníka. Celoživotné riziko vzniku karcinómu prsníka u žien na Slovensku je asi jeden prípad na 20 žien. Vznik karcinómu nemožno vekovo ohraničiť. Vzniká aj v mladom veku, a preto netreba podceňovať prevenciu ani u mladších žien. Vo včasných štádiách je rakovina prsníka zvyčajne bezbolestná, v mnohých prípadoch je prvým príznakom hrčka v prsníku, asymetria prsníkov, vtiahnutá bradavka, zmena farby kože alebo ekzém, či výtok z bradavky, hrčka v pazuche, alebo v nadkľúčkovej oblasti.

Mnohokrát sa ženy pre nevedomosť, zľahčovanie situácie, strach, pracovnú zaťaženosť alebo iné dôvody, nedostavia na vyšetrenie a to majú nielen podezrenie, ale aj voľným okom pozorovateľné príznaky.

A práve toto je ten najväčší problém, pretože čím vyššie štádium ochorenia, tým horšia prognóza.

Jediný spôsob, akým by sa dalo zabrániť novozisteným nádorom v pokročilom štádiu tohto ochorenia, je zabezpečiť ženám dostupnú prevenciu a kvalitnú diagnostiku.

Prevencia je vo všeobecnosti súbor sociálnych a zdravotných opatrení, ktorých cieľom je predchádzať poškodeniu zdravia, vzniku chorôb a trvalých následkov z nich.

Prevencia karcinómu prsníka je potrebná najmä v rizikovej populácii. Pri karcinóme prsníka je najväčším rizikom jeho vzniku pohlavie (ženy), vek (najmä postmenopauzálne obdobie) a genetický výskyt karcinómu prsníka v rodine.

Pri karcinóme prsníka nie je možné odstránenie, respektívne vylúčenie pôsobenia príčinných a potencionálnych faktorov zhubných nádorov zo životného a pracovného prostredia ľudí, nakoľko nie je známa jednoznačná príčina tohto ochorenia, a práve preto nie je možné zabezpečiť primárnu prevenciu karcinómu prsníka. Ale je veľmi dôležité vyhľadávanie včasných, liečebne zvládnuteľných štádií ochorenia, vyhľadávanie rizikových skupín populácie a včasná diagnostika.

Hlavnou súčasťou tejto, takzvanej sekundárnej prevencie, je skríning. Skríningom rozumieme aktívne vyhľadávanie nádorového ochorenia u osôb bez príznakov, s cieľom znížiť úmrtnosť. Vykonáva sa na zdravých ženách bez príznakov akéhokoľvek ochorenia prsníkov. Skríning nie je jednorázová záležitosť, ale sa cyklicky, vždy v určitom, vopred určenom čase, opakuje.

Terciálna prevencia zahŕňa zásahy a opatrenia súvisiace s celkovou starostlivosťou o pacienta už postihnutého onkologickým ochorením.Kľúčové slová: Nádorové ochorenie prsníka. Prevencia. Edukácia. Životný štýl.Abstract

Breast cancer is most common in Slovakia cancer in women. According to the latest data registers already about 2000 new cases annually. Among the disabled are still accruing to younger women. Breast cancer affects all areas of life affected women in her family life, becoms a social disease. The goal was to determine the level of knowledge about breast cancer, risk factors, prevention and women´s attitude to their own health and their lifestyle.

Carcinoma (cancer) arises in breast tissue and breast cancer may also affect the surrounding tissues. It can also extend the lymphatic and vascular system to other parts of the body and distant metastases develop there. Malignant neoplasm of breast gland is a disease that has a professional point of view of its social, economic, as well as medical impact. Statistically, each year is increasing striking over 2000 newly diagnosed breast cancer. The lifetime risk of breast cancer in women in Slovakia is about one case per 20 women. The emergence of cancer is not an age limit. Arises at a young age, and therefore should not be underestimated or prevention in younger women.

In the early stages of breast cancer is usually painless, in many cases the first symptom of a breast lump, breast asymmetry, nipple tuck, skin discoloration or eczema, or discharge from the nipple, lump in the axillary, or in above collar area.

Many women to ignorance, trivializing the situation, fear, workload, or other reasons, fail to investigate and to have not only suspicions, but also noticeable with the naked eye symptoms.

Yet, this is the biggest problem, because the higher stage of disease, the worse the prognosis.

The only way they could be prevented with newly detected tumors at an advanced stage of the disease, is available to women to ensure quality diagnosis and prevention.

Prevention is generally a set of social and health measures aimed at preventing damage to health, of disease and permanent consequences of them.

Prevention of breast cancer is particularly important in the risk population. When breast cancer is the biggest risk of his sex (women), age (especially postmenopausal period) and incidence of genetic breast cancer in the family.

In breast cancer is not impossible to elite, respectively, the exclusion of action and potential causal factors of cancer from environmental and working people, because it is not known unambiguous cause of the disease, which is why it is not possible to provide primary prevention of breast cancer. But it is very important to search early, therapeutically manageable stages of the disease, the search-risk populations and early diagnosis.
The main part of this, the so-called secondary prevention is screening. Screening means the active search of cancer in people without symptoms, to reduce mortality. Performed on healthy women without any symptoms of breast disease. Screening is not a single issue, but in cycles, always in a specific, predetermined time repeats.

Tertiary prevention includes interventions and measures related to the total care of patients already affected by cancer.
Keywords: Breast cancer. Prevention. Educate. Lifestyle.


Použitá literatúra:
  1. ABRAHÁMOVÁ, J. et al.: Atlas nádoru prsu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. 2000. 326 s. ISBN 80-7169-771-0.
  2. ABRAHÁMOVÁ, J., DUŠEK, L. et al.: Možnosti včasného záchytu rakoviny prsu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. 2003. 227 s. ISBN 80-247-0499-4.
  3. ABRAHÁMOVÁ, J. 2004. Karcinom prsu. In Postgraduální medicína, 2004, roč. 6, č. 5, s. 478-495. ISBN 1212-4184.
  4. KÁLLAYOVÁ, A., 2007. Samovyšetrovanie prsníkov. In Bedeker zdravia, 2007, roč. III, č. 2, 114 s. ISSN 1337-2734.
  5. KUZMA, I. Rakovina prsníka. Rady nie len pre postihnutých. 8. upravené vyd. Bratislava: Liga proti rakovine SR, 2008, 55 s.
  6. SAKSUN, L. et. al. 2004. Vyšetrovanie prsníkov a skríning karcinómu prsníka. In Lekárske listy, 2004, roč. 9, č. 17, s. 23. ISSN 1335-4477.
  7. VORLÍČEK, J., ABRAHÁMOVÁ, J., VORLÍČKOVÁ, H. et. al. 2006. Klinická onkologie pro sestry. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 328 s. ISBN 80-247-1716-6.
Kontaktná adresa: PhDr. Zuzana Hudáková, PhD., Fakulta zdravotníctva, Katolícka univerzita v Ružomberku e-mail: hudakova@inmail.sk

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2011