VÝZNAM RESEKČNÍCH OKRAJŮ NA LOKÁLNÍ RECIDIVU KARCINOMU PRSU – NÁŠ SOUBOR

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: VI. Nádory prsu

Číslo abstraktu: 039

Autoři: MUDr. Ilona Zedníková; MUDr. Monika Černá; MUDr. Andrea Hosnedlová; MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.; Prof. MUDr. Ondřej Hes, Ph.D.

Východiska:

Většinu karcinomů prsu je možné odstranit prs šetřící operací – parciální resekcí. Tato operace doplněná adjuvantní radioterapií je onkologicky stejně účinná jako mastektomie, četnost lokálních recidiv je také srovnatelný. Pro přijatelný kosmetický efekt je snaha odstranit nádor jen s malým množstvím okolní žlázy. Minimální šíře resekčních okrajů je stále diskutované téma. Resekční okraj hodnotíme jako negativní (nad 1 mm), těsný (pod 1mm) nebo pozitivní. Snahou chirurga je, aby resekční okraj nebyl pozitivní. Pozitivní okraj zajišťujeme reresekcí. Přesto jsou případy, kdy přítomnost DCIS, či dokonce invazivního karcinomu v okraji resekátu není zcela jasná.

Soubor pacientů a metody:

Cílem našeho sdělení bylo zjistit význam resekčních okrajů na vznik lokální recidivy karcinomu prsu a vliv na celkové přežití nemocných. V letech 2006–2008 jsme na Chirurgické klinice FN Plzeň operovali 245 pacientek pro primární karcinom prsu, bez neadjuvantní systémové léčby. Z toho u 186 pacientek jsme provedli záchovný výkon na prsu (76 %). Hodnotili jsme resekční okraje, provedení reresekce, adjuvantní terapii a přežití.

Výsledky:

Resekční okraje byly hodnoceny vždy peroperačně, 55krát byly pozitivní, 14krát těsné. Okamžitě jsme provedli reresekci, která byla 58krát negativní, 2krát s přítomností DCIS, 5krát s přítomností invazivního karcinomu. Ve 4 případech jsme reresekci neprovedli. Reresekce provedená u negativního okraje resekátu pro palpační nález byla 4krát pozitivní – 2krát DCIS, 2krát invazivní karcinom. Vždy pacientky podstoupily adjuvantní radioterapii a systémovou léčbu. Průměrný věk v době operace byl 53 let (32–74). Žádná pacientka neměla lokální recidivu. 13 pacientek žije, 2 zemřely na generalizaci onemocnění. Celkové přežití je 80 měsíců, interval bez nemoci 70 měsíců.

Závěr:

Snahou chirurga je bezpečně odstranit nádor z prsu s negativním resekčním okrajem. Je však nutné indikovat ženy při pozitivním resekčním okraji k mastektomii? V našem souboru nebyl výskyt lokální recidivy při pozitivním resekčním okraji do 5 let po operaci pozorován. I při negativním okraji existuje riziko ponechaných nádorových buněk v prsu. Ženy jsou proto zajištěny adjuvantní radioterapií. Přístup ke každé pacientce musí být individuální.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014