Význam sérové hladiny HER2 v diagnostice karcinomu prsu

Konference: 2007 12. ročník odborného sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: II. Rizikové faktory

Číslo abstraktu: 008

Autoři: MUDr. Peter Grell, Ph.D.; prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.; RNDr. Marta Šimíčková, CSc.; MUDr. Markéta Palácová

Předneseno pod názvem: Sérová HER-2: nádorový marker pro monitorování odpovědi na léčbu trastuzumabem u metastatického karcinomu prsu.

Úvod:
HER-2 protein, patřící do skupiny receptorů pro epidermální růstový faktor, je zvýšeně exprimován u 20-30% karcinomů prsu a je asociovaný s agresivním chováním onemocnění. Extracelulárna doména receptoru postupně podléhá odštěpení a je uvolňována do krevního oběhu. Tato hladina sérové Her2 (sHer2) může být stanovována pomocí metody enzyme-linked immunoabsorbent assays (ELISA). Vědecké studie prokazují, že její stanovení může sloužit jako vhodný prediktivní biomarker při léčbě monoklonální protilátkou-trastuzumabem.

Materiál a metody:
Na vzorku 69 pacientek léčených pro metastatický karcinom prsu jsme pomocí protilátky namířené proti extracelulární doméně receptoru (ELISA, Oncogene) hodnotili dynamiku změn koncentrace sHer2 během léčby trastuzumabem. Sérové vzorky byly odebírány před zahájením
léčby a v pravidelných intervalech během léčby.

Výsledky:
Pacientky, u kterých došlo v čase prvního restagingu (3 měsíce od zahájení léčby) k výrazné klinické odpovědi (kompletní remise, parciální remise) měly sHer2 hladinu signifikantně nižší než pacientky se stabilizací nemoci nebo s progresí. U pacientek s dobrou odpovědí v naprosté většině klesá hladina sHer2 po 3 měsících pod diskriminační hladinu a to i když byla hladina sHer2 na začátku léčby výrazně elevovaná. Sérové hladiny CEA a CA15-3 neměly signifikantní výpovědnou hodnotu ve vztahu k odpovědi na léčbu. Navíc, hladina sHer2 po 3 měsících souvisela i s časem do progrese onemocnění.

Závěr:
Monitorace hladin sHer2 během terapie monoklonální protilátkou trastuzumab se jeví jako vhodný biomarker k předpovědi odpovědi na léčbu a času do progrese.

Datum přednesení příspěvku: 19. 1. 2007