Význam stanovení prostatického specifického antigenu (PSA) pro diagnostiku karcinomu prostaty, spolupráce s praktickými lékaři.

Konference: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Karcinom prostaty a penisu

Číslo abstraktu: 128

Autoři: Doc. MUDr. Miroslav Hanuš (-2015), CSc.; MUDr. Michaela Matoušková

Zhoubné nádory prostaty podle dat NOR dosáhly v roce 2002 na třetí místo ve výskytu nově zjištěných nádorů u mužů. Incidence vzrostla na 68.3/100000 a znovu se zvýšila proti předchozím letům. Stejně jako v ostatních zemích, opírá se možnost časné detekce o stanovení prostatického specifického antigenu (PSA) u asymptomatických poučených mužů. PSA je serinová proteáza, která je produkována epiteliálními buňkami prostaty. Je tedy přítomen i u zdravých mužů. Fyziologická hodnota PSA nevylučuje možnou přítomnost karcinomu prostaty. Horní referenční mez PSA se zvyšuje s věkem. Hladina PSA je prediktorem progrese i u benigní hyperplázie prostaty. Významnou výpovědní sílu má longitudinální sledování hladin PSA v čase (PSA velocita).
V roce 1999 jsme vypracovali a uvedli skríninkovou studii PSA 2000. Na jejím provedení se podílelo 48 praktických lékařů v oblasti hlavního města Prahy a okolí. Sledování se týkalo mužů mezi 50 – 65 lety věku, při pozitivní anamnéze karcinomu prostaty i mužů starších 40 let. Vyšetření probíhalo v ordinaci praktického lékaře, který nabídl pacientům účast ve sledování. Odběr PSA následoval po klinickém vyšetření a souhlase pacienta. Souhlas považujeme za nezbytnou součást projektu, protože při pozitivních nálezech následuje cílené dovyšetření s závažnými důsledky a možnými komplikacemi. Pacient, který měl symptomy dolních močových cest nebo elevaci hodnoty PSA byl odeslán na urologické referenční pracoviště. Ve sledování a spolupráci s praktickými lékaři pokračujeme.
Předkládáme výsledky z let 1999 – 2004, kdy jsme vyšetřili 5744 mužů s průměrným věkem 66.3 roku 4082. Průměrná hodnota PSA v souboru byla 3.86 ng/ml 0.011687. Hodnotu PSA 4 ng/ml jsme zjistili u 4372 mužů, naopak hodnotu PSA 10 ng/ml u 684 mužů, 20 ng/ml u 289 mužů. Průměrná velikost prostaty v našem souboru byla 31.8 g 10212. Průměrný počet vyšetření PSA na pacienta je 4.7.
Pacienti, kteří přišli na urologické vyšetření, podstoupili urologické vyšetření, včetně digitálního rektálního vyšetření. U indikovaných nemocných jsme doplnili transrektální ultrasonografií prostaty. Při podezření palpačním, ultrasonografickém nebo při opakovaném zvýšení laboratorních markerů jsme doplnili biopsii prostaty. Jako pomocné faktory k omezení počtu biopsií kalkulujeme i s velikostí prostaty (PSA denzita) a poměrem celkového a volného PSA. U 833 pacientů jsme provedli 997 biopsií prostaty. Zastihli jsme karcinom prostaty u 486 mužů, tj. v 8.46 % vyšetřených mužů z celého souboru. U pacientů indikovaných k biopsii pro suspekci je počet pozitivních nálezů 48 %. U 187 mužů s karcinomem se jednalo o lokalizovaný karcinom (st. I a II). Bohužel 82 z detekovaných karcinomů bylo generalizovaných, i když rozsah generalizace byl u velké části z nich prognosticky příznivý.
Zhoubné nádory prostaty svým biologickým chováním mají zcela mimořádné postavení. Vzhledem k přirozenému průběhu se řadí mezi chronická onemocnění. Značný význam klademe na kvalitu života nemocných. Detekce časných stadií umožňuje vyléčení velké části nemocných. Vyšetření asymptomatické populace mužů rizikové věkové skupiny v ordinaci praktických lékařů je pro časnou detekci karcinomu prostaty významné. Vysvětlení smyslu časné detekce karcinomu prostaty a řádná informovanost pacienta jsou nedílnou součástí celého programu.

Datum přednesení příspěvku: 27. 5. 2005