VÝZNAM TYPU K-RAS MUTACE U PACIENTŮ S POKROČILÝM NEMALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC

Konference: 2011 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: p02

Autoři: MUDr. Ondřej Fiala; prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.; RNDr. Marek Minárik, Ph.D.

Východisko

Význam mutace onkogenu K-RAS jako prediktoru odpovědi na léčbu inhibitory tyrozinkináz, blokujícími aktivaci kaskády receptoru epidermálního růstového faktoru (EGFR-TKI), je nejasný. Existují studie, kde se K-RAS mutace ukázala jako negativní prediktor, na druhou stranu existují studie, které toto zjištění nepotvrdily. Význam specifických typů K-RAS mutace zůstává nadále nejasný.

Cíl

Objasnit vliv specifického typu mutace K-RAS na efekt léčby EGFR-TKI.

Metodika

Metodou detekce mutace K-RAS byla standardně používána heteroduplexní analýza PCR produktů. Celkem bylo vyšetřeno 443 pacientů, u 66 pacientů byla prokázána přítomnost mutace K-RAS. Analyzovali jsme 38 pacientů, kteří byli léčeni inhibitory tyrozinkináz, průměrný věk v době diagnózy byl 60 let (věkové rozmezí 34-78 let), z toho 9 žen a 29 mužů, 30 pacientů s adenokarcinomem, 7 s epidermoidním karcinomem a 1 s dediferencovaným karcinomem, 37 kuřáků a pouze 1 nekuřák.

Výsledky

Nejčastějším typem mutace K-RAS byla mutace GGT→TGT na 12. kodonu, která se vyskytla u 24 pacientů, a medián času do progrese (TTP) činil 4,3 týdnů. U pacientů s jiným typem mutace činil medián TTP 9,0 týdnů (p = 0,009). Zvlášť jsme vyhodnotili pacienty s adenokarcinomem. Medián TTP u skupiny s mutací typu GGT→TGT na 12. kodonu činil 4,1 týdnů oproti mediánu TTP u pacientů s jiným typem mutace, který činil 9,0 týdnů (p = 0,007). Statistická významnost byla hodnocena Log Rank testem a rozdíl mezi časy do progrese u obou skupin je statisticky signifikantní. V analýze celkového přežití od zahájení léčby EGFR-TKI je jasně patrný trend, ale vzhledem k limitacím studie se nepodařilo prokázat statisticky signifikantní rozdíly (p = 0,068, pro adenokarcinomy: p = 0,095).

Závěr

K-RAS mutace typu GGT→TGT na 12. kodonu se ukázala jako významný negativní prediktor pro léčbu EGFR-TKI, na druhou stranu jiné typy K-RAS mutace nikoli. Efekt léčby EGFR-TKI u pacientů s jiným typem K-RAS mutace než GGT→TGT na 12. kodonu byl srovnatelný s pacienty bez mutace K-RAS onkogenu.

e-mail: fiala.o@centrum.cz

Datum přednesení příspěvku: 29. 1. 2011