Význam ultrazvuku a CA 125 v diagnostice karcinomu ovaria.

Konference: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: 14. Gynekologická onkologie

Číslo abstraktu: 121

Autoři: Doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D.; doc. MUDr. Luboš Minář, Ph.D.; MUDr. Tereza Lukášová

   Úvod

   Karcinom ovaria se vyskytuje ve všech věkových skupinách žen. V roce 2008 bylo dle NOR (Národní onkologický registr) v České republice nově diagnostikováno 1161 případů ovariálního karcinomu při incidencí 21,9/100000 žen. Více jak 70 % případů je stále diagnostikováno v pokročilých stádiích III – IV. Screening karcinomu neexistuje a veškeré snahy o jeho zavedení (CA 125, ultrazvuk, kombinace obou) se dosud ukázaly jako neefektivní. Pacienti v I. klinickém stádiu dosahují 5-letého přežití v 80-90 %, pacienti ve II. klinickém stádiu přežívají 5 let v 60 %, ve III. klinickém stádiu v 23 % a ve IV. klinickém stádiu méně než 10 %.

   Cíl

   Cílem práce je retrospektivně vyhodnotit senzitivitu jednoduchých ultrazvukových kritérií v rukou zkušeného sonografisty, senzitivitu tumor markeru CA 125 a obou modalit vzájemně v rámci stagingových předoperačních vyšetření u následně detekovaného karcinomu ovaria.

   Metodika

   U všech pacientek s nálezem podezřelé masy v adnexální krajině, které byly léčeny na Gynekologicko porodnické klinice FN Brno v letech 2010 – 2011, byl proveden expertní onkogynekologický ultrazvuk a bylo odebráno CA 125. Následně byla retrospektivně vyhodnocena senzitivita těchto předoperačních stagingových vyšetření u pacientek s histologicky potvrzeným karcinomem ovaria.

   Výsledky

   V letech 2010-2011 bylo diagnostikováno na našem pracovišti celkem 87 karcinomů ovaria. Referenční hladina pro pozitivitu CA 125 je stanovena v naší laboratoři na ≥35 kU/l. Z celkového počtu 87 pacientek s karcinomem ovaria bylo ultrazvukové vyšetření v 78 případech se závěrem onkologicky suspektní z malignity, v 9 případech byl UZ nález onkologicky nesuspektní, což představuje senzitivitu UZ vyšetření pro detekci karcinomu ovaria 90 %. Z celkového počtu 87 pacientek s karcinomem ovaria byl odběr CA 125 hodnocen jako pozitivní v 56 případech, v 31 případech negativní, což představuje senzitivitu CA 125 vyšetření pro detekci karcinomu ovaria 64 %. Rozdíl v senzitivitě mezi expertním ultrazvukovým předoperačním vyšetřením a odběrem CA 125 v detekci karcinomu ovaria je v našem souboru 26 %.

   Závěry

   Předoperační expertní ultrazvukové (UZ) vyšetření nejpřesněji rozdělí patologii na benigní, maligní a nejisté povahy. Přidání odběru CA 125 k jakékoliv z těchto skupin nezvýší záchyt karcinomu ovaria. CA 125 není nadřazeno expertnímu UZ vyšetření v rozhodování o povaze leze. Senzitivita CA 125 je nižší než senzitivita expertního ultrazvukového vyšetření, jednoznačně senzitivnější se ultrazvuková diagnostika jeví v časnějších stadiích nemoci.

Literatura:

1.  A radioimmunoassay using a monoclonal antibody to monitor the course of epithelial ovarian cancer. Bast RC Jr, Klug TL, St John E, Jenison E, Niloff JM, Lazarus H, Berkowitz RS, Leavitt T, Griffiths CT, Parker L, Zurawski VR Jr, Knapp RC. N Engl J Med. 1983 Oct 13;309(15):883-7.

2.  HE4 and CA125 as a diagnostic test in ovarian cancer: prospective validation of the Risk of Ovarian Malignancy Algorithm. Van Gorp T, Cadron I, Despierre E, Daemen A, Leunen K, Amant F, Timmerman D, De Moor B, Vergote I. Br J Cancer. 2011 Mar 1;104(5):863-70. Epub 2011 Feb 8.

3.  Simple ultrasound rules to distinguish between benign and malignant adnexal masses before surgery: prospective validation by IOTA group, BMJ 2010;341:c6839.

4.  Discrimination Between Benign and Malignant Adnexal Masses by Specialist Ultrasound Examination Versus Serum CA-125. Ben Van Calster, Dirk Timmerman, Tom Bourne, Antonia Carla Testa, Caroline Van Holsbeke, Ekaterini Domali, Davor Jurkovic, Patrick Neven, Sabine Van Huffel, Lil Valentin J Natl Cancer Inst 2007, 99, 1706 – 14.

5.  Adding a single CA 125 measurement to ultrasound imaging performed by an experienced examiner does not improve preoperative discrimination between benign and malignant adnexal masses. Ultrasound Obstet Gynecol. 2009 Sep;34(3):345-54.

Datum přednesení příspěvku: 20. 4. 2012