Vzácné nádory srdce – angiosarkomy. Dvě klinické kazustiky.

Konference: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kasuistiky; Sarcom

Téma: 11. Sarkomy

Číslo abstraktu: 096

Autoři: MUDr. Vít Martin Matějka; Doc. MUDr. Luboš Holubec (jr.), Ph.D., MBA; Prof.MUDr. Petr Mukenšnabl, Ph.D.; MUDr. Ondrej Ondič, Ph.D.; MUDr. Jana Dreslerová; Terezie Samanová

   Angiosarkomy srdce jsou vzácné neoplásie s prevalencí 0,001 % - 0,003 % rutinních autopsií. V posledních deseti letech byly na ORTO FN Plzeň léčeny dva případy tohoto onemocnění.

   Kazuisitka I

   65letý muž, u kterého bylo provedeno radikální odstranění tumoru pravé síně s histologickým obrazem angiosarkomu, podstoupil 6 cyklů adjuvantní CHT Adriablastin s kardioprotektivní dávkou Cardioxanu. Po 4 měsíčním follow-up bez známek onemocnění došlo k lokoregonální recidivě s expanzí do pravého hemithoraxu s mnohočetným sekundárním postižením plic, mediastinálních uzlin a jater. Progrese onemocnění a pacientův klinický stav neumožnili zahájení paliativní léčby. Pacient zemřel na multi-orgánové selhání 11 měsíců po stanovení diagnózy.

   Kazuistika II

   35letá žena s klinickým obrazem fluidoperikardu podstoupila vyšetření PET/CT s nálezem glukózu-akumulující masy v pravé síni o rozměrech 45x50x40mm. Dále bylo potvrzené masivní metastatické postižení plic a retroperitea. Pro inoperabilitu byla provedena pouze biopsie s nálezem špatně diferencovaného angiosarkomu. Pacientka podstoupila 6 cyklů paliativní Adriablastin + Cardioxan. Restaging prokázal stabilizaci sekundárního postižeí a mírnou progresi primárního tumoru. II. linie léčby byla dle schématu CisDDP + Vepesid. Po 4 cyklech, bylo pro klinický stav pacientky upuštěno od podávání CisDDP a nadále léčba pokračovala pouze Vepesidem v monoterapii. Po dalších 3 cyklech léčby byla zobrazovacím vyšetřením potvrzena progrese primárního nádoru, stejně jako sekundárního postižení. Pacientka zemřela 13 měsíců po stanovení diagnózy.

Datum přednesení příspěvku: 21. 4. 2012