VZTAH POOPERAČNÍ SEPSE A RIZIKA RECIDIVY KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: IX. Nádory tlustého střeva a konečníku

Číslo abstraktu: 094

Autoři: as. MUDr. Miroslav Levý, Ph.D.; doc.MUDr. Ludmila Lipská, Ph.D.; doc. MUDr. Vladimír Visokai, PhD.; MUDr. Marek Mráček; doc. MUDr. Jaromír Šimša, Ph.D.

Východiska:

Přes pokroky v nechirurgických metodách multimodální léčby kolorektálního karcinomu zůstává chirurgie zásadní modalitou vedoucí k vyléčení pacienta. Nicméně velký chirurgický výkon způsobuje významné změny v metabolizmu, imunitním systému a v endokrinních funkcích organizmu, které mohou vést k urychlení růstu nádoru. Dosud byly nejdůležitějšími prognostickými faktory především dostatečná radikalita chirurgického výkonu a TNM stadium onemocnění. Septické pooperační komplikace významně ovlivňují stav imunitního systému, zejména regulaci imunitního systému do stadia tzv. postseptické imunosuprese. Ta umožňuje rapidní progresi solidních nádorů na zvířecím modelu.

Materiál a metody:

Mezi lety 1996 a 2012 bylo operováno na Chirurgické klinice Thomayerovy nemocnice 1 951 pacientů pro KRK. Z toho radikální R0 operaci podstoupilo 1 321 (67,7 %) pacientů. Komplikace se objevily u 457 (34,6 %) pacientů. Pro určení vlivu zánětlivých komplikací na vznik recidivy onemocnění jsme tyto komplikace rozdělili na méně závažné (Clavien-Dindo klasifikace I, II): absces v ráně - 90 pacientů (6,8 %), středně závažné (Clavien-Dindo III): absces dutiny břišní - 28 pacientů (2,1 %), insuficience anastomózy - 67 pacientů (5 %) a závažné septické komplikace: sepse, peritonitis - 20 pacientů (1,5 %). Pro tyto pacienty a také pro 864 pacientů bez pooperačních komplikací byly vypočítány Kaplan-Meierovy křivky přežití. Dalších 255 pacientů (19,3 %) mělo jinou, nezánětlivou komplikaci (embolie plicní, ileus, srdeční selhání a jiné).

Výsledky:

Signifikantně horší bezpříznakové přežití (DFI) jsme zaznamenali u pacientů se závažnými septickými komplikacemi. Ostatní, méně závažné septické komplikace také zvyšují riziko vzniku recidivy, ne však statisticky významně. Viz graf 1.

Závěr:

Pooperační zánětlivé komplikace u nemocných s KRC mají nepříznivý vliv na další průběh onemocnění ve smyslu vzniku relapsu. Mimo to závažné komplikace zvyšují pooperační mortalitu, prodlužují hospitalizaci, zvyšují náklady na léčbu. Nejhorší prognózu mají pacienti, u kterých došlo k rozvoji sepse. Jiné potenciálně septické komplikace, jako je insuficience anastomózy nemají tak zásadní vliv na vznik recidivy, proto je třeba nejen minimalizovat výskyt anastomotických komplikací, ale zejména pokud k insuficienci anastomózy dojde, tuto situaci řešit urgentně tak, abychom rozvoji sepse předešli.

Podpořeno grantem IAA500200917 a programem PRVOUK.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013