Xeloda - lék první volby u seniorů s metastazujícím kolorektálním karcinomem.

Konference: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: Chemoterapie, biologická a hormonální terapie

Číslo abstraktu: 016

Autoři: Doc. MUDr. Luboš Holubec (jr.), Ph.D., MBA; prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.; MUDr. Marie Votavová; MUDr. Vladimíra Arnetová; MUDr. Jana Kulhánková; MUDr. Jana Dreslerová; MUDr. Alena Wiesnerová; MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.; MUDr. Jiří Salvét; Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.

Chemoterapeutika na bázi fluorouracilu patří k základním lékům v léčbě primárně pokročilého i metastazujícího kolorektálního karcinomu. Jedním z těchto léčiv je Capecitabin (Xeloda®). Jedná se o lék, který je již v rutinní klinické praxi vyzkoušen. Výhodou tohoto léku je možnost perorálního podání, nemocný tedy může užívat tento preparát doma. Tolerance léku je velmi dobrá, k nejčastějšímu vedlejšímu účinku patří hand-foot syndrom, který je většinou dobře zvladatelný a při včasné léčbě nemusí být příčinou snížení dávky či prodloužení intervalu léčby. V následujícím textu je popsán případ staršího nemocného s metastazujícím kolorektálním karcinomem. Finálním výstupem studie bude analýza profitu nemocných nad 70 let s léčbou (Xelodou®) v monoterapii.

Nemocný 80 let, v květnu 2008 po paliativní hemikolektomii pro středně diferencovaný adenokarcinom tlustého střeva, pT3N1M1, GII, pozitivita EGFR 1+ (18% buněk). Dle PET/CT vyšetření vysoce metabolicky aktivní tumor colon ascendens s objemnou viabilní metastázou do jater, metastázy do uzlin plicních hilů a jedné uzliny mediastina. Tomuto popisu odpovídaly hodnoty předoperačních nádorových markerů: CEA- 124 ng/mL, CA 199- 167 kIU/L, TPS- 240 kIU/L, TK- 48 IU/L. Pro dehiscenci operační rány byla provedena resutura laparotomie. Nemocný se dostavil ke konziliu v červnu 2008. Vzhledem k celkově jinak dobrému stavu bylo rozhodnuto o zahájení paliativní chemoterapie. U nemocného byl dobrý status performance, i přes vysoký věk bylo přítomno minimum přidružených chorob. Nemocný zahájil paliativní chemoterapii Xelodou v dávce 1250 mg/m2 2x denně.(Xeloda 500 mg tbl. 5-0-4 po dobu 14 dní, opakovat od 21. dne).

Nemocný podstoupil celkem 6 cyklů chemoterapie, s velmi dobrou tolerancí, přechodně se po 4. serii objevil hand foot syndrom grade 2. Nemocný byl odeslán na kožní kliniku, kde byla doporučena aplikace masti s přídavkem urey. Po aplikaci hand foot syndrom vymizel, nebylo nutné snižovat dávku léku, ani prodloužit dávkový interval. Bylo provedeno kontrolní PET/CT vyšetření, které prokázalo výraznou regresi nálezu, byla popsána výrazně regredující metastáza v 8. jaterním segmentu, ostatní známky metastatického postižení nebyly nikde nalezeny. Byly podány ještě 2 serie chemoterapie, nemocný byl odeslán do jaterní poradny chirurgické kliniky FN Plzeň. Bylo rozhodnuto o operačním odstranění solitární metastázy v jaterním segmentu S8. Hodnoty nádorových markerů byly výrazně nižší než před operací: CEA- 15,5 ng/mL, CA 199- 42 kIU/L, TPS- 80 kIU/L, TK-12 IU/L. Nemocný podstoupil operaci 13.10.2009, kdy byla provedena radiofrekvenční ablace tohoto ložiska. Nemocný operaci absolvoval bez větších komplikací, po následmé rekonvalescenci opět navštívil onkologické oddělení FN Plzeň, kdy pokračuje ještě ve 4 cyklech pooperační chemoterapie. Kontrolní dvoufázové CT vyš. jater potvrdilo kompletní klinickou remisi, také hodnoty nádorových markerů byly v normě. Nemocný bude dále pečlivě dispenzarizován, další onkologická léčba není t.č. indikována.


Závěr pro klinickou praxi:

  1. Vyšší věk nemusí být kontraindikací chemoterapie, pokud je nemocný v celkově dobrém stavu, je třeba postupovat individuálně.
  2. Daná klinická kazuistika potvrdila vysokou účinnost a dobrou toleranci přípravku kapecitabin, výhodou je možnost ambulantní péče. Nemocný ve vyšším věku tak není ohrožen rizikem nosokominální infekce či dalších rizik spjatých s hopitalizací.
  3. V léčbě kolorektálního karcinomu je nezbytná multioborová spolupráce (s radiologem, chirurgem apod.), kombinací moderní onkologické léčby a operačních metod je možné docílit kompletní klinické remise i u nemocných s generalizovaným nádorovým onemocněním.
  4. Dosažení kompletní remise má pro nemocného zásadní prognostický význam, který přetrvává do února 2010.

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2010