Yolk sack tumor v těhotenství léčený chemoterapií

Konference: 2007 12. ročník odborného sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Nádory dětského a adolescentního věku

Téma: III. Gynekologické nádory v dětském věku a graviditě

Číslo abstraktu: 039

Autoři: Martin Hrehorčák; prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.; doc. MUDr. Helena Robová, Ph.D.; MUDr. Marek Pluta, Ph.D.; J. Kačírek; MUDr. Hana Stankušová, CSc.; MUDr. Petr Škapa

Předneseno pod názvem Yolk sack TU v těhotenství léčený chemoterapií - literární přehled

Yolk sac tumor, nebo tumor endodermálního sinusu (endodermal sinus tumor: EST) je velice raritní tumor z germinálních buněk, který je charakterizovaný rychlou progresí růstu. Jeho výskyt v průběhu těhotenství je velmi raritní.

Předkládáme kazuistiku 34-leté ženy s diagnostikovaným EST v časném stádiu těhotenství. Tercigravida, sekundipara se dostavila ke gynekologovi poprvé v 10. týdnu těhotenství. Na ultrazvuku byla detekována cystická formace s negativními tumor-markery. Bylo doporučené pouze rutinní ledování. Prenatální skríning vrozených vad pomocí sérových markerů (Triple test) prokázal zvýšené hodnoty MS-AFP (13 856 IU/l). Vzhledem k takto definovanému riziku rozštěpových vad u plodu byla pacientka odeslána na referenční klinické pracoviště. Byla zjištěna normální anatomie plodu a v oblasti levých adnex multilokulární cystický útvar 13x10cm s centrální solidní formací. Vzhledem k extrémně vysokým hladinám MS-AFP bylo vyslovené podezření na maligní germinální tumor ovaria. V 22. týdnu gestace byla provedena laparotomie. FS prokázala maligní tumor. Byla provedena infrakolická omentektomie a adnexektomie. Definitivní histopatologie popsala tumor jako: čistý maligní yolk sac tumor ovaria. Stage IC. Bylo podány čtyři série monoterapie cis-platinou v průběhu těhotenství a porod plánovan na 35. týden gestace císařským řezem s následnou stagingovou operací (peritoneální lavage, paraaortální a pelvická lymfadenektomie, hysterektomie a kontralaterální salpingooforektomie). Novorozenec byl v dobrém stavu s hmotností 1980g a AS:7-8-9. V histologickém vyšetření nebyly shledány žádné známky šíření nádoru. Další 3 série chemoterapie byly podány po porodu: cis-platina, bleomycin, etopsid) Pediatrické, neurologické a laboratorní nálezy u dítěte byly normální v 1. a 2. roce života. Matka také nevykazovala žádné známky recidivy v průběhu sledování.

Závěrem lze říci, že v případě dobré diagnostiky a adekvátní léčby je prognóza EST velmi dobrá. Monoterapie cisplatinou se jeví jako vhodná a bezpečná alternativa použitelná i v průběhu těhotenství u přísně selektovaných případů.

Datum přednesení příspěvku: 20. 1. 2007