Základní analýza 755 karcinomů mléčné žlázy pokročilého stádia z let 1975 – 2003

Konference: 2005 10. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Diagnostika pokročilého karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 001

Autoři: MUDr. Karel Dvořák, CSc.; MUDr. Josef Patera, CSc.; MUDr. Renata Neumanová, Ph.D., MBA; doc. MUDr. Zdeněk Pačovský, CSc.; MUDr. Eva Jandáková; MUDr. Rudolf Nenutil, CSc.; J. Patera jr.; MUDr. Miloslava Hlaváčková

I. MATERIÁL A METODIKA

Předkládáme soubor 755 pacientek s diagnózou pokročilého karcinomu mléčné žlázy z let 1975 – 2003. (Klinická stádia T3 N0 M0, T0 N2 M0, T1 N2 M0, T3 N1,2 M0, T4 N1,2 M0 a TX NX M1 – stádium II B, III A,B a IV). Tyto pacientky jsou součástí souboru 3 228 pacientek s diagnózou karcinomu mléčné žlázy a představují 23,4% z celkového počtu pacientek souboru. Podmínkou zařazení pacientky do souboru bylo nutné provedení mammografického vyšetření, detailní analýza mammografického vzhledu karcinomu mléčné žlázy, definice typingu nádoru (typing karcinomů v práci uvádí až 85 možných kombinací karcinomů mléčné žlázy a současně 29 kombinací in situ karcinomů) a stanovení gradingu, při dissekci axily počet nejméně 10 extirpovaných axilárních uzlin, stanovení hodnoty steroidních receptorů v nádorové tkáni (kvalitativně, kvantitativně, imunohistochemicky), stanovení hladiny nádorových markerů v době diagnózy (CEA, CA 15-3, MCA, TPS). U každé pacientky souboru bylo zaznamenáno dalších 49 údajů (antropometrické, sociální, psychologické, detailní záznam dat osobní + rodinné anamnézy pacientky). Absence i jednoho z uvedených znaků vedlo k vyřazení pacientky ze souboru.

II. ZÁKLADNÍ CHARAKETRISTIKA SOUBORU

1. Věková analýza souboru

je uvedena v Graf 1 a Tab.1. Tab. 1 analyzuje současně soubor v závislosti na klinických stádiích.

Graf. 1


Tab.1


Věková analýza souboru 3 228 pacientek s karcinomem mléčné žlázy je uvedena v Graf 2. Je zajímavá incidence karcinomu ve věkové skupině 40 – 44 let a ve skupině 50 – 54 let věku pacientky.

Grag. 2


2.Stranová analýza prokázaných karcinomů mléčné žlázy

je uvedena v Tab. 2. Klinické stádium T3 N0 M0, T2 N2 M0, T3 N1,2 M0 jsou výrazně častěji zaznamenané vpravo, stádium T4 N1,2 M0 a TX NX M1 vlevo. Výsledky této analýzy jsou zcela odlišné od výsledku získaného při analýze souboru 3 228 pacientek s diagnózou karcinomu mléčné žlázy.

Tab. 2


3. Lokalizace karcinomů mléčné žlázy podle klasifikace WHO

je uvedena v Tab. 3. Nejvyšší počet pokročilých stádií karcinomu mléčné žlázy byl zaznamenán v zevním horním kvadrantu, centrálně, na rozhraní horních kvadrantů a v dolním zevním kvadrantu.

Výskyt pokročilého karcinomu mléčné žlázy podle lokalizace WHO je zásadně odlišný od výskytu karcinomu v souboru 3 228 pacientek.3. Mammografická klasifikace karcinomů mléčné žlázy

je uvedena v Tab. 4.
Uvedená data nevystihují celou klasifikační šíři mammografického vzhledu karcinomu, tato detailní klasifikace je již mimo rámec sdělení.
Nejčastěji mammograficky prokázaným jádrovým stínem karcinomu byla neohraničená opacita s obsahem mikrokalcifikací (v Tab. 4 označená jako D).
Neklasifikovatelný mammografický vzhled karcinomu mléčné žlázy (scirhoticko-ohraničeněneohraničený – označen jako DUS) se ve všech skupinách vyskytoval rovnoměrně.


Při mammografickém hodnocení byly sledované tyto znaky:
 • velikost karcinomu

 • denzita karcinomu

 • obsah/absence mikrokalcifikací v jádrovém stínu karcinomu

 • přítomnost mikrokalcifikací bez průkazu jádrového stínu

 • lokalizace karcinomu podle WHO

 • velikost peritumorálního zastínění

 • velikost peritumorálního projasnění

 • bilateralita karcinomu

 • multifokalita

 • multicentricita

 • difúzní karcinom

 • pagetoidní karcinomy

 • hodnocení strukturálních změn mléčné žlázy podle Wolfeho klasifikace

 • hodnocení strukturálních změn mléčné žlázy podle Tabárovy klasifikace

 • pokud bylo možné včetně dynamického hodnocení změn mléčné žlázy podle klasifikace Wolfe + Tabár
4. Mikrokalcifikace

Mikrokalcifikace v jádrovém stínu karcinomu mléčné žlázy byly průkazné u 92,4% pacientek souboru. Mikrokalcifikace u variant duktálního karcinomu in situ byly průkazné v 96,4%.
Přítomnost mikrokalcifikací byla prokázána signifikantně častěji ve skupině pacientek s pokročilým karcinomem mléčné žlázy (ve srovnání s výsledky analýzy souboru 3 228 pacientek s karcinomem mléčné žlázy).

5. Histologické typy karcinomu mléčné žlázy

A. Duktální invazivní karcinom

a jeho varianty včetně výskytu in situ karcinomů (DCIS, LCIS) je uveden v Tab. 5. Duktální invazivní karcinom a jeho varianty byly průkazné v 74%, lobulární invazní karcinom a jeho varianty v 17% a jiný histologický typ karcinomu mléčné žlázy byl průkazný v 9%.
Jak bylo již uvedeno, původní histologická klasifikace karcinomů mléčné žlázy pacientek v souboru vytváří 86 základních typů/kombinací.DIC = duktální invazivní, DCIS = duktální karcinom in situ, LCIS = lobulární karcinom in situ, METAPL. = metaplastický karcinom


B. Lobulární invazivní karcinom

a jeho varianty jsou uvedeny jsou uvedeny v Tab. 6.C. Jiný invazivní karcinom
jednotlivé histologické varianty jsou uvedeny v Tab. 7.FibroSa = fibrosarkom, Cystosarcoma phyllodes (phylloidní tumory) – maligní varianta METAPLASTICKÝ KARCINOM = karcinom s metaplazií
KARCINOID (pravý, ne karcinom s karcinoidní metaplazií)

Výskyt jednotlivých forem karcinomu mléčné žlázy v % je uveden v Graf 3. Graf nerozlišuje současný výskyt DCIC / LCIS.Zaznamenaný výskyt duktálního invazivního karcinomu, stejně jako lobulárního invazivního karcinomu je ve shodě s údaji ostatních publikujících autorů.

6. Grading karcinomů mléčné žlázy

invazivních karcinomů procentuálně je uveden v Graf 4, Graf 5 uvádí grading in situ karcinomů mléčné žlázy. Byl zaznamenán vyšší počet karcinomů s vyšším/středním Grade a to jak u invazivních karcinomů, tak i karcinomů in situ.
7. Steroidní receptorový hormonální status

Hodnota estrogenních receptorů byla považovaná za pozitivní při hodnotě > 5 fmol/mg, hodnota progesteronového receptoru při hodnotě > 10 fmol/mg.
V souboru pacientek s pokročilou formou karcinomu mléčné žlázy byl zaznamenán nižší počet s pozitivitou obou SR (steroidních receptorů) nebo alespoň s jedním pozitivním steroidním receptorem. Tomu logicky odpovídá vyšší počet karcinomů s negativními steroidními receptory.
Z dalších prognostických faktorů byl zaznamenán vyšší počet karcinomů s hodnotou ki 67 s hodnotu > 10%.
Současně byl zaznamenán vyšší počet karcinomů s hodnotu Her2 ++.
Výsledky steroidního statusu souboru 755 pacientek s pokročilým karcinomem mléčné žlázy jsou uvedeny v Graf 6, hodnoty jsou vyjádřeny v %.
Graf 7 uvádí steroidní status zaznamenaný při analýze souboru 3 228 pacientek s karcinomem mléčné žlázy v %.

Výsledky mezi skupinou 3 228 pacientek souboru a skupinou 755 pacientek s pokročilým karcinomem mléčné žlázy jsou signifikantně odlišné.


Graf 7


III. STRATIFIKOVANÁ ANALÝZA PŘEŽITÍ

1. Vliv velikosti karcinomu na přežití (PFI, OS)


Byla prokázaná pozitivní korelace mezi velikostí karcinomu a délkou PFI a OS.

2. Přítomnost mikrokalcifikací na délku PFI, OS

Přítomnost mikrokalcifikací v jádrovém stínu karcinomu mléčné žlázy signifikantně zkracuje délku PFI, OS.
Jak bylo uvedeno, průkaz mikrokalcifikací ve skupině 755 pacientek s pokročilým karcinomem mléčné žlázy je statisticky signifikantně častější.

SSS, SSU, SSD = scirhotický nebo převážně scirhotický karcinom v mammografickém obraze
UUU, UUS, UUD = ohraničený nebo převážně ohraničený karcinom v mammografickém obraze.
DDD, DDS, DDU = neohraničený nebo převážně neohraničený karcinom v mammografickém obraze.
DUS = neklasifikovatelný karcinom v mammografickém obraze (Dvořák 2001.2002,2003).
Tento typ karcinomu má signifikantně kratší dobu OS, PFIV analýze byl potvrzen prognostický potenciál hodnoty gradu nádoru a typu hormonálních receptorů v nádorové tkáni ve vztahu k PFI, OS. Relativně kratší PFI, OS je hodnocen u pacientek s vyšším gradem nádoru.U pacientek se zvýšenými hodnotami nádorových markerů v době diagnózy byl zaznamenán statisticky významně kratší časový interval do progrese onemocnění. Skupina pacientek se zvýšenými hodnotami nádorových markerů je charakteristická zastoupením pokročilejších
stadií onemocnění, vyšším podílem nálezů s mikrokalcifikacemi a kolaterálním edémem a vyšším věkem v době diagnózy karcinomu.
Signifikantně nekratší doba PFI, OS byla zaznamená při zvýšených hodnotách Ca 15 – 3 + CEA + TPS (v kombinaci) a při zvýšených hodnotách hladiny TPS a Ca 15-3 v době diagnózy.

6. Klinická stádia karcinomu mléčné žlázy – vliv na délku PFI, OS

Signifikantně nejkratší délka doby PFI, OS byla zaznamená u vyšších klinických stádií karcinomu mléčné žlázy, nejkratší délka doby PFI, OS u klinického Stádia IV, pak u Stádií IIIB a IIIA.IV.ZÁVĚR

Datum přednesení příspěvku: 6. 1. 2005