ZÁKLADNÍ PRINCIPY GERONTOONKOCHIRURGIE

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Nádory v seniu

Téma: XIX. Gerontoonkologie

Číslo abstraktu: 202

Autoři: MUDr. Roman Svatoň; prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.; Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Východiska:

Z důvodu stárnutí populace se v naší praxi stále častěji setkáváme s pacienty vyššího věku. Obecně lze konstatovat, že s narůstajícím věkem na­růstá incidence nádorových onemocnění trávicího traktu. Není podstatný rozdíl v klinických projevech a využívaných diagnostických metodách mezi pacienty mladými a geriatrickými. Můžeme se setkat s formami zcela asymptomatickými až po vážné komplikace ileózní, perforační či krvácivé. U starších pacientů na­cházíme častěji pokročilejší stadia nádorového onemocnění, co je dané zejména disimulací nebo podceňováním příznaků onemocnění. U pacientů vyššího věku logicky stoupá počet komorbidit, které se podílejí na nárůstu pooperační morbidity a mortality. To je důvodem, proč se u starých pacientů někdy přiklá­níme k méně radikálnímu, často paliativnímu zákroku. Závěry studií zabývajících se touto problematikou se různí, nepřináší však podstatně lepší onkochirurgické výsledky ve skupině geriatrických pacientů ve srovnání s mladými pacienty.

Cíl:

Základem úspěšné chirurgické léčby je provedení multiparametrického předoperačního vyšetření odhalující a kvantifikující všechny komorbidity, dále vyšetření nutričního, funkčního a mentálního stavu pacienta. Kompenzace ko­morbidit, úprava nutričních parametrů a psychosociální příprava je dalším logickým krokem. Velkým problémem je poté akutní operace. Zde nejsme schopni realizovat adekvátní přípravu, s čímž souvisí také vyšší výskyt pooperačních komplikací. Samotný postup provedení operačního výkonu u geriatrického pa­cienta se v zásadě neliší od postupu u mladého pacienta, přičemž podmínkou úspěšnosti onkochirurgického zákroku je R0 resekce. U geriatrických pacientů lze onkochirurgické výkony také s výhodou provádět miniinvazivně.

Závěr:

Věk pacienta jako takový není kontraindikací k provedení onkochirurgického vý­konu. Na volbě správného terapeutického postupu se musí podílet multidisciplinární tým. Vždy vycházíme ze stagingu onemocnění a celkového stavu pa­cienta. U geriatrického pacienta měla být obzvlášť zohledňována pooperační kvalita života. U pacientů vyššího věku nutno počítat s vyšším výskytem poope­račních komplikací, obzvláště pokud musíme provést operaci akutně. Přesto lze, po adekvátní předoperační přípravě a díky moderním operačním postupům, včetně pooperační péče, i v této věkové skupině pacientů provést radikální resekční výkon s akceptovatelným podílem mortality a morbidity.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2013