ZÁKLADNÍ PRINCIPY LÉČBY NEMALOBUNĚČNÉHO KARCINOMU PLIC

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: XXIII. Nádory plic, průdušek a pleury

Číslo abstraktu: XXIII/10

Autoři: prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.

Karcinom plic zaujímá u žen i mužů třetí místo mezi zhoubnými novotvary, bývá obvykle diagnostikován ve věku 35-85 let, nejčastější výskyt je mezi 55. a 80. rokem života. Nemalobuněčný karcinom plic (NSCLC) byl v roce 2013 v ČR nově diagnostikován u 4 243 pacientů s NSCLC (5,2 % všech nově zjištěných zhoubných nádorů) a v souvislosti s NSCLC v roce 2013 zemřelo 3 432 pacientů (12,7 % všech úmrtí na zhoubné novotvary). Velký význam pro praxi má dělení nádorů plic do skupin podle histologického obrazu a biologických vlastností nádoru (z jejich rozdílných biologických vlastností vyplývá i rozdílný přístup k léčbě). Mezi NSCLC byl v roce 2013 na prvním místě skvamózní karcinom. K úplnému vyléčení NSCLC vede pouze cesta chirurgická. Chirurgický zákrok s kurativním (léčebným) záměrem je doporučován tehdy, kdy je nádor malého rozsahu a nádorové postižení uzlin je minimální. Jde především o klinická stadia I a II, není-li operace vyloučena z hlediska plicní ventilace nebo závažného interního onemocnění. Obdobně je tomu u klinického stadia IIIA, ale před operací se doporučuje u tohoto stadia zmenšit rozsah nádoru pomocí chemoterapie, popř. v kombinaci s radioterapií. V době stanovení diagnózy je chirurgická léčba reálná u 20-25 % nemocných podle zahraničních pramenů, v ČR u 10-17 % nemocných. Pět let přežívá u klinického stadia I zhruba 60-70 % operovaných nemocných, u stadia II 35-40 % a u stadia IIIA 10-15 %. Radioterapie s léčebným záměrem je indikována u nemocných nízkých klinických stadií, kteří nejsou schopni operace a nemají prokázány vzdálené metastázy. Kombinovaná léčba chemoterapií a radioterapií patří v současné době do standardních léčebných postupů u nemocných klinického stadia IIIA a IIIB. Perspektivy léčby chemoterapií a radioterapií spočívají ve zdokonalování léčebné taktiky, v optimálním načasování radioterapie s využitím intenzity dávek. Tam, kde to umožňuje stav nemocného, je doporučována souběžná (konkomitantní) radioterapie. Současná systémová protinádorová léčba pokročilých stadií NSCLC se zaměřuje na prodloužení délky života, jeho kvalitu a ovlivnění vedlejších příznaků nemoci. Při léčebné rozvaze je snahou pro NSCLC vybrat lék, u kterého je prokázáno, že je účinný u nádoru, který nese určité morfologické a/nebo molekulárně genetické znaky. Tento přístup se uplatňuje nejvíce u adenokarcinomů. V posledních letech je dosahováno velmi dobrých výsledků i při použití imunoterapie.

Datum přednesení příspěvku: 27. 4. 2016