Zdravotná dokumentácia v hospici.

Konference: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Organizace, hodnocení a standardizace onkologické péče

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 218p

Autoři: PhDr. Zuzana Schmidtová; PhDr. Alica Slamková; PhDr. Zuzana Kvasnicová, Ph.D.

Podľa Koncepcie zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna medicína vrátane hospicovej starostlivosti (2006) hospic ´poskytuje paliatívnu starostlivosť najmä chorým s pokročilým ochorením v jeho terminálnej fáze a tesne pred smrťou a zväčša nevykonáva liečbu zameranú proti progresii ochorenia (protinádorovú chemoterapiu, rádioterapiu a podobne)´ [1]. Starostlivosť poskytovaná v hospici (hospicová starostlivosť) zahŕňa všetky prvky paliatívnej starostlivosti, to znamená paliatívnu medicínu, ošetrovateľskú, psychologickú, spirituálnu, respitnú a terminálnu starostlivosť, ako aj starostlivosť o pozostalých. Cieľom zdravotnej starostlivosti poskytovanej v hospici ´je zlepšenie kvality života, zmiernenie utrpenia týchto osôb a stabilizácia ich zdravotného stavu´ [2].

Hospic je zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti. Súčasťou hospicu môže byť aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach ambulantnej zdravotnej starostlivosti vrátane domácej starostlivosti v byte chorého [3]. Uspokojovanie potrieb pacientov v hospicovej starostlivosti je v centre pozornosti paliatívneho ošetrovateľstva, ktoré túto funkciu môže plniť len premysleným a plánovitým spôsobom. Príkladom takéhoto prístupu je metóda starostlivosti zameranej na pacienta, t. j. systematický a špecifický spôsob individualizovanej starostlivosti o chorého. Nevyhnutnou súčasťou plánovanej starostlivosti je ošetrovateľská dokumentácia, ktorá je súčasťou zdravotnej dokumentácie [4].

Zdravotná dokumentácia je neoddeliteľnou súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti. Podľa zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je zdravotná dokumentácia ´súbor údajov o zdravotnom stave osoby, o zdravotnej starostlivosti a o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti tejto osobe´ [5].

V Slovenskej republike (SR) od 15. októbra 2009 nadobudlo účinnosť Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva SR o vedení zdravotnej dokumentácie, ktorého súčasťou je aj ošetrovateľská dokumentácia. Účelom odborného usmernenia je ´zabezpečiť jednotnú obsahovú štruktúru vedenia zdravotnej dokumentácie zdravotníckymi pracovníkmi pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti´ [6]. Ide vlastne o prepojenie lekárskej a ošetrovateľskej dokumentácie.

Podľa spomínaného odborného usmernenia vedie zdravotnú dokumentáciu v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach ošetrujúca sestra alebo ošetrujúca porodná asistentka. Tvoria ju zápis vstupného posúdenia zdravotného stavu osoby, zápisy (v dekurzoch) o poskytnutej ošetrovateľskej starostlivosti a ošetrovateľská prepúšťacia správa, ktoré sú súčasťou lekárskej prepúšťacej správy. Vzory zdravotných záznamov sú uvedené v prílohe Odborného usmernenia [7].

Zdravotná dokumentácia tak pomáha koordinovať prácu viacerých ľudí pri starostlivosti o pacienta, vylučuje, aby pacient každému z ošetrujúcich opakoval tie isté informácie, zabezpečuje dôslednú starostlivosť a znižuje možnosť omylu [8].

Odborné usmernenie (a vzory zdravotných záznamov) predstavujú minimálny štandard vedenia zdravotnej starostlivosti v súlade so zákonmi Slovenskej republiky. Keďže poskytovanie hospicovej starostlivosti má svoje špecifiká, je cieľom nášho projektu upraviť (podľa Odborného usmernenia) a rozšíriť zdravotnú dokumentáciu podľa potrieb hospicu, konkrétne hospicu - Dom pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre a následne aj v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne.Príspevok je súčasťou grantového projektu UGA - VIII/9/2009.

Názov projektu: Potreby pacientov a dokumentácia v paliatívnej starostlivosti.

Zoznam bibliografických odkazov

  1. Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna medicína vrátane hospicovej starostlivosti, č.17463/OZS zo dňa 19.6. 2006.
  2. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 770/2004 Z.z, ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení.
  3. Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  4. Poledníková, L´., Slamková, A. Spíňa dokumentovanie ošetrovateľskej starostlivosti o seniorov v lôžkovom zariadení svoj význam? In: Ošetrovateľstvo 21. storočia v procese zmien II: zborník z 2. medzinárodnej vedeckej konferencie. Nitra: UKF,2007. s. 366-385.
  5. Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  6. Kontrová, L.: Vedenie zdravotnej dokumentácie po novom. In: Sestra a lekár v praxi, 2009, roč. 8, č. 11-12, s. 4.
  7. dborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vedení zdravotnej dokumentácie, Vestník MZ SR, ročník 57, čiastka 42-48, vydaná 15. októbra 2009.
  8. Slamková, A., Poledníková, L., Jagelková, L.: Ošetrovateľská dokumentácia v podmienkach hospicovej starostlivosti. In: Ošetrovateľstvo 21. storočia v procese zmien II: zborník z 2. medzinárodnej vedeckej konferencie. Nitra: UKF, 2007. s. 421-429.

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2010