Zhodnocení akutní toxicity u pacientů s pokročilým nádorem hlavy a krku léčených cetuximabem a radioterapií.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Toxicita, nežádoucí účinky léčby

Téma: XVI. Nádory hlavy a krku

Číslo abstraktu: 149

Autoři: MUDr. Renata Červená, Ph.D.; MUDr. Otakar Bednařík, CSc.; MUDr. Petr Burkoň, Ph.D.; MUDr. Helena Čoupková; MUDr. Simona Rotnáglová

Zhoubné nádory ORL oblasti zaujímají páté až šesté místo v celosvětovém výskytu malignit. Dvě třetiny nemocných s nádory hlavy a krku přichází k léčbě s lokálně pokročilým onemocněním. Léčba pokročilého onemocnění je multimodální, spočívá v kombinaci systémové terapie s léčbou lokoregionální - radioterapií a chirurgií. Prognóza pokročilého onemocnění je nepříznivá, pětileté přežití nepřesahuje 25%, u neresekabilních onemocnění nedosahuje 10%.

Neuspokojivé léčebné výsledky vedou k intenzifikaci léčby s průvodním navýšením její toxicity jak akutní tak pozdní. Rovněž mnozí nemocní trpí četnými interkurentními chorobami, které limitují výběr léčebných modalit. Hledají se proto další léčebné možnosti s vyšší účinností a dobrou tolerabilitou.

Spinocelulární nádory hlavy a krku se vyznačují až 100% expresí receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR) v nádorových buňkách. Vysoké hodnoty exprese EGFR byly v řadě studií hodnoceny jako nezávislý negativní prognostický faktor. Obvykle korelují s kratším přežíváním, zvýšenou pravděpodobností recidivy onemocnění a s radiorezistencí. Záměrem našeho léčebného protokolu je zhodnotit toleranci navržené kombinace radioterapie a cetuximabu, léčebnou odpověď, 1 a 2 leté přežití a dobu do progrese onemocnění u pacientů s lokálně pokročilým spinocelulárním karcinomem hlavy a krku dosud neléčených, neresekabilních.

Cílem našeho sdělení je zhodnocení akutní toxicity u prvních pacientů léčených na našem pracovišti uvedenou kombinovanou léčbou.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2008