ZHODNOCENÍ LÉČEBNÝCH VÝSLEDKŮ PACIENTŮ S MULTIFORMNÍM GLIOBLASTOMEM, LÉČENÝCH VE FN V MOTOLE OD ROKU 2000 DO KONCE ROKU 2014

Konference: 2015 XXII. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: zhoubné nádory mozku a CNS

Téma: Varia

Číslo abstraktu: 13

Autoři: MUDr. Tomáš Novák; MUDr. Radka Lohynská, Ph.D.; MUDr. Běla Malinová; MUDr. Roman Pajdlhauser; MUDr. Andrea Pasztorová; Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Primární tumory mozku nepatří svoji četností mezi nejčastěji se vyskytující nádorová onemocnění, jsou v dnešní době léčitelné mnoha modalitami onkologické léčby, ale stále se pojí s vysoce nejistou prognózou, odvíjející se primárně od jejich histologického subtypu. Podstatnou část pacientů s primárními tumory mozku tvoří pacienti s glioblastoma multiforme, jako podskupinou high grade gliomů. U pacientů s multiformním glioblastomem, i přes v České republice v současnosti dobrou dostupnost neurochirurgické a následně radikální adjuvantní onkologické léčby, zůstává prognóza velmi limitovaná. Retrospektivní analýza výsledků léčby pacientů s multiformním glioblastomem od roku 2000 do roku 2014 zahrnuje pacienty, kteří podstoupili léčbu radioterapií či chemoradioterapií na Onkologické klinice FN v Motole. Jako primární cíl analýzy tohoto souboru pacientů je stanoven čas do progrese, sekundární cíl celkové přežití. Součástí prezentace je analýza jednotlivých prognostických a prediktivních faktorů, které mohou mít vliv na čas do progrese a vliv na celkové přežití.

Datum přednesení příspěvku: 17. 10. 2015