Zhodnocení pooperačních komplikací po radikální cystektomii u pacientů s nádory měchýře.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Uroonkologie

Číslo abstraktu: 086

Autoři: MUDr. Michal Staník; doc. MUDr. Jan Doležel, Ph.D.; MUDr. Ivo Čapák; MUDr. Daniel Macík; MUDr. David Miklánek; MUDr. Martin Šustr

Cíl

Způsob hodnocení komplikací v chirurgii se různí. V současnosti sílí snaha o jednotnou metodologii jejich vykazování, která by umožnila lepší srovnávání operačních technik a kvality péče. Doporučovaná praxe vychází z Martinových kritérií a závažnost komplikací se nejčastěji hodnotí podle modifikovaného Clavienova systému. V naši studii jsme hodnotili časné komplikace po radikální cystektomii pomocí standardizované metodologie.

Metody

Na urologickém oddělení MOÚ Brno jsme od ledna 2006 do prosince 2010 provedli 106 cystektomií a pánevních exenterací. Do studie jsme zařadili soubor 75 nemocných s uroteliálním karcinomem, u kterých jsme v tomto období provedli radikální cystektomii spolu s rozšířenou pánevní lymfadenektomii a definitivní střevní derivaci moče (kutánní ureteroileostomie, ortotopické a heterotopické rezervoáry, anální rezervoáry). Retrospektivně jsme hodnotili komplikace, které se vyskytly do 90 dní od operace pomocí modifikovaného 5-stupňového systému dle Claviena.

Výsledky

Komplikace se vyskytly u 48 nemocných (64%). Celkově jsme zaznamenaly 128 komplikací, na jednoho pacienta jich připadlo v průměru 2,7. Komplikace stupně 1-2 jako nejvyšší zaznamenané se vyskytly u 28 pacientů (37%), závažné komplikace stupně 3-5 u 20 pacientů (27%). Nejčastější komplikace byly infekční (27%), následované gastrointestinálními, neurologickými a komplikacemi operační rány. Peroperační mortalita do 30 dní byla 1,3%, etiologicky se jednalo o multiorgánové selhání při sepsi, způsobené odloženou perforací rekta 9.pooperační den. U 24% pacientů se komplikace objevila až po propuštění z nemocnice.

Závěr

Radikální cystektomie je operace s velkou morbiditou. Celkově se komplikace vyskytly v naši studii u 64% pacientů, což odpovídá publikovaným datům. Větší počet závažných komplikací může souviset s poměrně vysokým stupněm komorbidit v našem souboru pacientů a lokální pokročilosti nádorů. Znalost komplikací a příčin úmrtí pomáhá určit rizikové faktory, pomáhá při pravdivém informování pacienta o riziku operace, při plánovaní adjuvantní léčby a při srovnávání výsledků chirurgických souborů.

Projekt vznikl v rámci Vědeckovýzkumného záměru MOÚ FUNDIN, Urologické malignity (č.5754)

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2011