Zhoubné nádory prsu žen v Nizozemsku: trendy a souvislost s národním screeningovým programem

Konference: 2005 XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Téma: Screeningové programy a sekundární prevence nádorů

Číslo abstraktu: 033

Autoři: J. van Dijck

V Nizozemsku byl národní program skríningu zhoubných nádorů (ZN) prsu žen zaváděn v období let 1989-1996. Jednou za dva roky byly ženy ve věku 50-69 let zvány na mammografické vyšetření. Od roku 1998 je horní věková hranice 74 let. Každým rokem je na zhruba 55 skríningových pracovištích v celé zemi vyšetřeno 750 – 800 000 žen. Účast je kolem 80%, podíl záchytu je cca 5 onemocnění na 1000 vyšetření.
Celostátní registrace ZN se provádí od roku 1989. Kromě informace o výskytu jsou shromažďovány údaje o stádiu (klinickém a patologickém), některých patologických vyšetřeních a údaje o léčbě. Údaje o léčbě jsou k dispozici doposud pouze na regionální úrovni. V přednášce je prezentována incidence invazivních a in situ nádorů prsu žen podle věku a stádia z dat NCR (Netherlands Cancer Registry). Údaje o mortalitě jsou převzaty ze Statistics Netherlands. Údaje o léčbě pocházejí z registru Comprehensive Cancer Centre East. Prezentované epidemiologické ukazatele jsou zpracovány za období 1989-2002, standardizovány na evropskou standardní populaci (European Standardized Rate, ESR). Trendy jsou analyzovány pomocí EAPC - Estimated Annual Percentage Change
Počet invazivních nádorů vzrostl z téměř 8000 v roce 1989 na 11600 v roce 2002. ESR se zvýšilo ze 100 /100 000 osoboroků na 125 /100 000. Po příkrém nárůstu v období 1989-1994 se na několik let situace stabilizovala. V roce 1998 došlo k dalšímu nárůstu ve všech věkových kategoriích; největší byl do skríningu zavzatých věkových kategoriích. Nádory in situ vzrostly z téměř 400 na 1100 za rok. ESR se zvýšilo z 5 na více než 12 na 100 000 osoboroků. Opět byl nárůst patrný ve všech věkových kategoriích, největší ve skrínningu zavzatých věkových kategoriích. Stadium bylo sledováno ve 3 věkových kategoriích: mladší 50 let, 50-69 let a nad 70 let. U žen do 50 let statisticky významně vzrostla incidence onemocnění ve stadiu II (stadium IIA: EAPC=1,4%, p=0,00; stadium IIB: EAPC=3,0%, p=0,00), zatímco u stadií I a III/IV se situace neměnila. Ve věkové kategorii 50-69 počet onemocnění ve stadiu I vzrostl ze 64 na 100 000 v roce 1989 na 130 v roce 1996 a poté zůstal stabilní. U stadia IIA byla patrná malá změna, stadium IIB nevykazovalo žádný trend. Stadia III/IV poklesla z 39 na 30 na 100 000 (EAPC= -2,7%, p=0,00). Ve věkové kategorii nad 70 let je zvýšení patrné jen u stadia I: ESR stouplo z hodnoty 81 v r. 1997 na 145 v roce 2000. Mortalita naopak klesla z 39 (r. 1989) na 33 na 100 000 v r. 2002 (EAPC= -1,3%, p=0,00). Pokles byl patrný ve všech věkových kategoriích, nejvýraznější v kategorii 60-69 let
Výsledky léčby jsou prezentovány za 3 období: 1989-1993, 1994-1998 a 1999-2002. U invazivních ZN klesl podíl žen bez chirurgické terapie z 12% (v prvním období) na 8% (v období posledním). Podíl mastektomie poklesl z 92% na 60%, zatímco podíl prs zachovávající léčby vzrostl z 8% na 40%. Obdobná situace je i u nádorů in situ. U invazivních ZN se počet pacientek s radioterapií snížil, u chemoterapie a hormonoterapie došlo naopak k nárůstu. U nádorů in situ se procento radioterapie zvýšilo, zvláště po prs zachovávající terapii. Biopsie sentinelové uzliny vzrostla až na 60% v roce 2002.
Souhrnně lze říci, že incidence ZN prsu žen v časných stadiích vzrostla, shodně s implementací skríningového programu. Na druhé straně byl tento nárůst patrný i ve věkových kategoriích mimo screening. Toto by mohlo naznačovat celkově zvýšené povědomí o ZN prsu žen. Rozšířily se též diagnostické možnosti. Pokles podílu vyšších stadií se projevil u žen v kategorii 50-69 let, zatímco mortalita poklesla ve všech věkových kategoriích. Toto by mohlo být v důsledku mammografického skríningu, ale je velmi pravděpodobné, že svou roli zde hrají i lepší terapeutické možnosti. Navíc incidence zůstává na mnohem vyšší úrovní než v období před zahájením skríningu, což budí podezření na „over diagnosis“.

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2005